Okiem prawnika: Tajemnica łańcucha dostaw będzie lepiej chroniona

Uchwalona 16 czerwca nowelizacja ustawy o zmianie Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw zwiększa możliwości chronienia tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotów, zamierzających wytwarzać energię elektryczną z energii wiatru na morzu w morskiej farmie wiatrowej. Jedną z nowelizowanych ustaw jest bowiem ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która pozwala na lepszą ochronę planu łańcucha dostaw materiałów i usług pisze na łamach naszego portalu Karol Sienkiewicz, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp.p.

Wspominany często przy okazji dyskusji o offshore łańcuch dostaw to nic innego jak szczegółowy proces realizacji zamówienia, swoista siatka połączeń dostawców występujących na różnych etapach budowy farmy wiatrowej. Pojęcie znane i stosowane w logistyce od dawna. Zostało ono użyte także w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w kontekście ubiegania się przez wytwórców energii elektrycznej z MFW o prawo do pokrycia ujemnego salda. Zgodnie z przepisami tej ustawy wytwórca ma obowiązek sporządzenia planu i zawarcia w jego treści szeregu informacji, zarówno o charakterze informacyjnym (typu dane teleadresowe) oraz biznesowym (jak np. wyniki rozmów z zarządcami portów morskich co do ich wykorzystania na potrzeby MFW). Nie ulega zatem wątpliwości, że cześć danych może mieć znaczenie gospodarcze i stanowić o przewadze konkurencyjnej danego wytwórcy.

Definicja „tajemnicy przedsiębiorstwa” zawarta jest z kolei w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z treścią znanego wszystkim prawnikom zajmujących się tą tematyką art. 11 ust. 2:

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

Ustawodawca dostrzegł problem wagi danych zawartych w łańcuchu dostaw i dał wytwórcom prawo do ochrony informacji posiadających wartość gospodarczą. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o promowaniu wytwórca – składający wniosek w pierwszej fazie wsparcia, czyli w okresie do 31 marca 2021 r. – mógł uznać określone informacje zawarte w planie łańcucha dostaw za tajemnicę przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji obowiązany był przedłożyć dwie wersje planu: tę zawierającą tajemnicę (co należało wskazać) oraz wersję planu niezawierającą owej tajemnicy.

Wytwórcy, którzy w pierwszej fazie wystąpili z wnioskiem o pokrycie ujemnego salda, korzystali z tych uprawnień. Tytułem przykładu można wskazać na plan łańcucha dostaw złożony przez Baltic Trade and Invest Sp. z o.o., opublikowany na stronach URE i zawierający klauzulę:

WERSJA BEZ TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA (zgodnie z art. 15 ust. 5 Ustawy o MFW)

Tymczasem oprócz samego planu składanego jako załącznik w pierwszej fazie wsparcia, wytwórca zobowiązany jest do przedłożenia Prezesowi URE zaktualizowanego plan łańcucha dostaw materiałów i usług. W aktualizacji tej zawarte mają być dane jeszcze bardziej istotne, albowiem dotyczące dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług. Tymczasem termin na złożenie aktualizacji sprawozdania mijał mniej więcej w trzecim kwartale 2022 r. Pojawiły się wówczas wątpliwości, czy owa aktualizacja może również być złożona w dwóch wersjach – jawnej oraz tej skróconej, zawierającej tajemnice przedsiębiorstwa.

Dylemat ten rozstrzygnęła wspomniana na wstępie ustawa uchwalona przez Sejm 16 czerwca 2022 r. Zgodnie z tej treścią zarówno aktualizacja planu łańcucha dostaw jak i sprawozdanie z jego realizacji mogą być sporządzone w dwóch wersjach – pełnej oraz skróconej. Publikacja w Biuletynie URE obejmie tylko te skróconą wersję, nie zawierającą tajemnicy przedsiębiorstwa.

Co więcej, ustawodawca pozwolił, by wytwórcy, którzy nie złożyli w URE planu łańcucha dostaw w dwóch wersjach (jawnej i poufnej), skorygowali swoje plany i złożyli ich wersje skrócone, pozbawione tych szczególnie ważnych elementów. Wytwórcy mają na to 14 dni od wejścia ustawy w życie (termin ten nie jest jeszcze oczywiście znany). Owe skorygowane plany będą następnie opublikowane w Biuletynie URE.

Poszerzenie możliwości objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa także aktualizacji planu łańcucha dostaw towarów i usług oraz sprawozdania z jego wykonania to krok w dobrą stronę. Nie ulega przecież wątpliwości, że tajemnica przedsiębiorstwa może dać przewagę konkurencyjną. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że wytwórcy nie będą swojego prawa nadużywać, chroniąc jako poufne zbyt duże zakresy informacji. To byłoby sprzeczne z interesem publicznym, a przecież system wsparcia finansowany będzie właśnie ze środków publicznych.

Z cyklu „Okiem prawnika” polecamy:

Okiem prawnika: Prace archeologiczne na terenie inwestycji infrastrukturalnych związanych z offshore

Okiem prawnika: Sprzedaż nieruchomości portowych ST3 Offshore przez syndyka

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Okiem prawnika: Tajemnica łańcucha dostaw będzie lepiej chroniona