Okiem prawnika: budowa i obsługa MEW w kontekście planistycznym miast portowych

W czerwcu br. Burmistrz miasta Darłowo poinformował o możliwości składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Darłowo dla terenów portowych. Od tego zaczynają się wszystkie duże inwestycje. Czy również w Darłowie możemy liczyć na port instalacyjny lub serwisowy? Zastanawia się mecenas Oliwia Radlak, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Sp.p.

Z niedawnych doniesień prasowych wynika, że oprócz portów o podstawowym znaczeniu, obsługą farm wiatrowych mają zajmować się regionalne porty średniej wielkości, takie jak w Ustce, Łebie, Władysławowie czy właśnie w Darłowie. Co prawda, Internet milczy na temat szczegółowych planów dotyczących Darłowa, niemniej Burmistrz tego portowego miasta, rozpoczął procedurę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Darłowo właśnie dla terenów portowych.

W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Darłowo, tereny portowe nie zostały zagospodarowane praktycznie w żaden sposób. Znajduje się w nim za to następująca informacja:

Aktualne wykorzystanie terenów portowych i infrastruktury portowej uznaje się za ekstensywne. Funkcje gospodarcze, takie jak: gospodarka morska i transport oraz rybołówstwo, będące w trakcie restrukturyzacji i transformacji, należą do słabych stron warunkujących aktywizację Darłowa. Uwarunkowania makroekonomiczne dla ww. funkcji ocenia się na niekorzystne, w okresie do 2015 roku, stąd zachodzi potrzeba rewizji i wprowadzenia korekt do „Programu rozwoju portu i infrastruktury portowej”. Wyniki analiz należy uwzględnić przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w aspekcie wariantowych rozwiązań w sprawie przeznaczenia terenów pod różne funkcje.

Na podstawie tego Studium dla portu morskiego w Darłowie powstały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które w większości przewidują zagospodarowanie terenu w postaci zabudowy obiektami hotelarskimi, apartamentowymi domami rekreacyjnymi oraz koncentrację usług turystycznych. W planach tych wydzielono zaledwie kilka terenów o zabudowie produkcyjno – portowej, magazynów i składów. Aktualnie zatem działalność związana z obsługą MEW w Darłowie nie jest dopuszczalna.

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Darłowo dla terenów portowych może to zmienić, ale procedura jego zmiany jest pracochłonna i potrwa wiele miesięcy a nawet lat. Okres konieczny do uchwalenia nowego Studium jest trudny do oszacowania. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie, sporządzenie i uchwalenie zmian zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, można oszacować, że sprawnie trwająca procedura zajmie około 8-12 miesięcy. Do tego należy doliczyć kolejne miesiące związane ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana Studium (lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) będzie wymagać od Burmistrza Darłowa podjęcia szeregu obowiązków wynikających z przepisów prawa. Z uwagi na szczególne położenie Darłowa nad polskim morzem, zwrócić należy uwagę na etap opiniowania oraz uzgadniania projektu z podmiotami (w tym organami) wskazanymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (np. dyrektorem właściwego urzędu morskiego, organami środowiskowymi, Wodami Polskimi, organami wojskowymi). Z uwagi na położenie Darłowa, łącznie tych organów może być nawet kilkadziesiąt. Po otrzymaniu opinii i uzgodnień, organy planistyczne obowiązane są dostosować projekt studium do wytycznych opiniujących organów.

Dlaczego zmiana studium, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest tak istotna w kontekście MEW? Zgodnie z prawem budowlanym, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (np. obiektów służących serwisowaniu MEW) organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ten dokument musi być natomiast zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Brak więc odpowiednich zapisów we wskazanych dokumentach będzie skutkował odmową wydania pozwolenia na budowę.

Aktualnie, organy planistyczne Darłowa są na początku drogi zmierzającej do zmiany Studium, a następnie zapewne obowiązujących w porcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalając przeznaczenie terenu należy wyważyć interes publiczny i interesy prywatne. W tym właśnie celu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Darłowa ogłoszono możliwość zgłaszania wniosków i uwag zarówno przez aktualnych właścicieli i użytkowników nieruchomości w porcie, jak i inwestorów, którzy nastawieni są na zmiany studium. Konsultacje społeczne bywają czasem burzliwe, szczególnie gdy chodzi o wyważenie tych dwóch interesów, oby jednak nie w tym wypadku.

Z cyklu „Okiem prawnika” polecamy:

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Okiem prawnika: budowa i obsługa MEW w kontekście planistycznym miast portowych