Windar bez DUŚ dla fabryki elementów wiatrowych w Świnoujściu

Prezydent Miasta Świnoujście poinformował, że decyzją z dnia 30 czerwca odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla planowanej fabryki komponentów wiatrowych w Polsce.

Odmowa decyzji dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu do produkcji elementów do farm wiatrowych na działkach 168, 169/1, 170 obr. 0014 przy ul. Jana Sołtana w Świnoujściu”, o szczegółach którego pisaliśmy TUTAJ. Wniosek spółki Windar Polska wpłynął do Prezydenta Świnoujścia 20 kwietnia.

Za główną przyczynę odmowy wskazano niezgodność lokalizacji fabryki z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyjaśnieniach do decyzji wskazano, że wyznaczony teren pod inwestycje podlega ustaleniom terenu TP.V.C.07, dla którego określono przeznaczenie w następujących sposób „Wolny Obszar Celny „Odra”. Teren zabudowy może być przeznaczony do modernizacji i adaptacji zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów portowych.

-Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenu elementarnego TP.V.C.07 dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy wynosi 20 npt. Inwestor w piśmie z dnia 17 maja 2023 wyjaśnił, że najwyższa część projektowanych obiektów kubaturowych to 27,6 m npt. W związku z powyższym zamierzenie nie jest zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – czytamy w wyjaśnieniach.

Prezydent miasta dodaje, że wskazany teren jest też objęty procedurą planistyczną, wszczęta uchwałą LIV/435/2023 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnoujście w rejonie ul. Jana Sołtana. Jak się okazuje, przedmiotem zmiany jest m.in. zwiększenie dopuszczalnej maksymalnej wysokości zabudowy.

Co ciekawe, jak wskazywaliśmy na łamach OffshoreWindPoland.pl, prezydent informował o możliwości zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie, który pretenduje do wydania odmownej decyzji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Od decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Zostaw komentarz

Strona główna » Windar bez DUŚ dla fabryki elementów wiatrowych w Świnoujściu