Szwecja konsultuje z Polską projekt MFW Aurora

Na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Szwecji planowana jest budowa morskiej farmy wiatrowej Aurora. Od 07.10.2023 r. do 05.11.2023 r. prowadzony jest proces opiniowania w ramach transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko raportu o oddziaływaniu na środowisko (OOŚ) inwestycji. Planowana farma wiatrowa będzie miała szacunkową moc maksymalną na poziomie około 5500 MW i będzie składać się z maksymalnie 370 turbin wiatrowych, każda o wysokości 370 metrów.

Do polskich organów wpłynął raport OOŚ planowanej morskiej farmy wiatrowej Aurora. Teraz każdy ma prawo składania uwag i wniosków w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone uwagi i wnioski przekazane zostaną do rozpatrzenia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Inwestorem MFW Aurora jest spółka UR Energipark AB, zależny podmiot szwedzkiego inwestora OX2, której współwłaścicielem jest Ingka Investments. OX2 działa na jedenastu rynkach w Europie, a od 2023 r. będzie działać także w Australii.

Planowana farma wiatrowa Aurora będzie miała szacunkową moc maksymalną na poziomie około 5500 MW i będzie składać się z maksymalnie 370 turbin wiatrowych, każda o maksymalnej wysokości 370 metrów. Szacuje się, że farma wiatrowa będzie wytwarzać około 24 TWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 5 milionów gospodarstw domowych w Szwecji.

Farma wiatrowa Aurora będzie zlokalizowana na Bałtyku Właściwym. Planowany obszar znajduje się około 30 km na wschód od Olandii i około 20 km na południe od Gotlandii i ma około 1,045 km2. Odległość od planowanej farmy wiatrowej Aurora do Polski wynosi około 190 km. Odległość od farmy wiatrowej do duńskiej wyspy Bornholm wynosi około 200 km. Odległość od farmy wiatrowej do niemieckiej wyspy Rugia wynosi około 300 km.

Obszar ma głębokość wody wahającą się między 43-88 metrów i składa się w całości z otwartego morza bez wysp. Obszar Morza Bałtyckiego Właściwego, na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej Aurora, spełnia podstawowe warunki techniczne oraz wymagania specyficzne dla eksploatacji w zakresie silnych i stabilnych wiatrów, a także odpowiedniej głębokości wody i warunków geotechnicznych.

Planowana farma wiatrowa Aurora graniczy od południa z obszarem Natura 2000 Ławica
Hoburska i Ławice Środkowe, odległość od farmy wiatrowej do wrażliwego środowiska brzegów
morskich jest stosunkowo duża i wynosi około 10 kilometrów w przypadku Północnej Ławicy
Środkowej i około 12 kilometrów w przypadku Ławicy Hoburskiej.

Planowana farma wiatrowa zlokalizowana jest na obszarze o znikomej wartości przyrodniczej, głównie ze względu na głębokość wody i warunki świetlne w połączeniu z okresowo występującymi warunkami niedotlenienia lub beztlenowości. Zebrane dane dotyczące rybołówstwa wykazały, że liczebność ryb jest bardzo niska. Między innymi brak dużych ilości ryb powoduje, że ssaki morskie, takie jak morświny zwyczajne i foki, rzadko występują na tym obszarze. Stosunkowo duże głębokości i ogólny brak ryb oznaczają również, że obszar ten nie jest odpowiednim obszarem żerowania dla gatunków ptaków, których dieta składa się głównie z ryb i/ lub małży.

Zostaw komentarz

Strona główna » Szwecja konsultuje z Polską projekt MFW Aurora