RDOŚ zakończył postępowanie w sprawie infrastruktury przyłączeniowej FEW BALTIC II

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. Decyzja będzie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od doręczenia opisywanego zawiadomienia.

Morska farma wiatrowa FEW Baltic II to inwestycja realizowana przez spółkę RWE Offshore Wind Poland, wcześniej Baltic Trade and Invest. RDOŚ w Gdańsku prowadził postępowania dot. infrastruktury przyłączeniowej na obszarze gmin Ustka i Słupsk. W zawiadomieniu RDOŚ-Gd-WOO.420.9.2022.AJ.28 poinformowano, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Opinię wydał też Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni oraz Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni. Z kolei Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku

Jak czytamy, zgodnie z art. 10 ustawy Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Źródło: RWE

Projekt farmy wiatrowej FEW Baltic II jest realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego na obszarze ok. 41 km² w odległości ok. 50 km od brzegu i na głębokości 30-50 metrów pod wodą. Projekt jest rozwijany przez mieszany zespół ekspertów z Polski i Niemiec.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku, RWE

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ zakończył postępowanie w sprawie infrastruktury przyłączeniowej FEW BALTIC II