RDOŚ wyda DŚU dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ w Gdańsku) poinformował o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej (SE) 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń, przebudowy istniejących wprowadzeń linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo oraz przebudowy linii 220 kV relacji SE Żydowo Kierzkowo – SE Gdańsk I na odcinku SE Gdańsk Przyjaźń – Słup nr 17 na linię 110 kV. Przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Dyrektor w zawiadomieniu z dnia 8 września br. poinformował o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu prowadzonym na wniosek z dnia 22.05.2023 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) działających poprzez pełnomocnika Panią Martę Wronka-Tomulewicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie SE 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń, przebudowie istniejących wprowadzeń linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo oraz przebudowie linii 220 kV relacji SE Żydowo Kierzkowo – SE Gdańsk I na odcinku SE Gdańsk Przyjaźń – Słup nr 17 na linię 110 kV, planowanego do realizacji na działkach nr 164, 172/2, 3171, 3172/5, 3172/6, 3173/4 obręb Przyjaźń, gmina Żukowo”.

Ponadto Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Z kolei Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w opinii nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia.

Przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

PSE rozbudowują system sieciowy w Polsce

PSE od kilku lat modernizują i rozbudowują sieć przesyłową Polski północnej, przygotowując ją do zmiany i przestawienia z importu, na eksport energii w głąb kraju. Proces ten dynamicznie przyspiesza i jest już prowadzony od wielu lat. W latach 2015-2021 zmodernizowano i wybudowano 9 stacji elektroenergetycznych o wartości 913 mln zł oraz 10 ciągów liniowych najwyższych napięć o łącznej długości 831 km o wartości ponad 2 mld zł.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku, PSE

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ wyda DŚU dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń