Port serwisowy w Kołobrzegu? Prezydent: To dla nas priorytet

Radni Kołobrzegu opowiedzieli się za przystąpieniem do procedury poszerzenia granic miasta. Zmiana ma na celu pozyskanie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. – Port w Kołobrzegu będzie pełnił rolę bazy serwisowej. To nasz priorytet – przekonywała Anna Mieczkowska, prezydent miasta, twierdząc, że inwestorzy offshore wind czekają na możliwość podpisania listów intencyjnych z portem.

Za głosowało 12 radnych, 4 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Wcześniej projekt uchwały uzyskał wcześniej pozytywną opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

Chodzi o część obszaru sołectwa Korzystno, na którym znajduje się osada Korzyścienko. Teren o powierzchni blisko 123 ha przylega bezpośrednio i graniczy z Kołobrzegiem. Jak wskazała prezydent Mieczkowska, 81,17% obszaru (121,74 ha) jest obecnie bezpośrednio i pośrednio zarządzana przez miasto, z czego 45 ha stanowią tereny inwestycyjne, które wymaga uzbrojenia. Przebiega tam również linia kolejowa nr 402 łącząca Koszalin z Goleniowem, która oddziela Korzyścienko od pozostałej części sołectwa Korzystno. Zdaniem włodarza Kołobrzegu, może być to argument przemawiający za włączeniem tego obszaru do granic administracyjnych miasta.

To kolejne podejście miasta do poszerzenia granic. Uchwałą z 29 marca Rada Miasta Kołobrzeg złożyła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o dokonanie zmiany granic administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg. Wniosek nie uzyskał zgody Rady Ministrów, ponieważ Wojewoda Zachodniopomorski negatywnie go zaopiniował. W związku z czym miast postanowiło ponowić całą procedurę.

Projekt uchwały uzyskał wcześniej pozytywną opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

Dlaczego Korzyścienko?

W trakcie sesji prezydent Kołobrzegu przypomniała, że w dokumentach strategicznych dla miasta takich jak m.in. strategia rozwoju miasta do 2030 r., strategia Smart City Miasta Kołobrzeg czy studium możliwości poszerzenia profilu gospodarczego miasta, jasno wskazano na konieczność rozwoju m.in. poprze wykorzystanie terenów przyległych do granic miasta.

Jak zaznaczyła, obecnie kreowanie nowych rozwiązań i rozwój branż gospodarczych przy obecnym układzie przestrzennym miasta jest utrudniony.

– Kołobrzeg jest miastem uzdrowiskowym, przez co musi przestrzegać przepisy ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Cały obszar naszego miasta jest objęty ochroną uzdrowiskową. To sprawia, że poza branżami związanymi z turystyką uzdrowiskową i wypoczynkową mamy bardzo ograniczoną możliwość rozwoju innych branż. Dlatego upatrujemy możliwość przełamania monokultury gospodarczej poprzez włączenie 99 ha ziemi, która należy do Kołobrzegu, ale nie wiadomo, dlaczego znajduje się poza granicami miasta, nad którym nie mamy władztwa planistycznego – powiedziała prezydent Mieczkowska.

Jak wskazała prezydent, miasto chce na tym obszarze stworzyć strefy aktywności gospodarczej. Dodatkowo planowana jest budowa nowego toru linii 402 i rozważane jest także zlokalizowanie w Korzyścienku przystanku kolejowego, który będzie obsługiwał tereny inwestycyjne. Zaznaczyła, że nie ma lepszej drogi transportu jak kolej, która może prowadzić bezpośrednio do portu przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju.

W porcie w Kołobrzegu powstanie baza serwisowa

– Zarząd Portu Morskiego stoi przed olbrzymią szansą rozwoju. Działalność portowa, gospodarka morska może stać się naszą ,,drugą nogą”. Dzisiaj kiedy na Ławicy Odrzanej wydane zostały cztery koncesje na budowę morskich farm wiatrowych, koncesjonariusze czekają na podpisanie listów intencyjnych z portem. Jak pokazują opracowania eksperckie, port w Kołobrzegu spełnia dzisiaj parametry, aby stać się portem serwisowym. Do tego, aby spełniać taką rolę, poza nabrzeżem, którego remont zbliża się do końca, torem wodnym spełniającym parametry portu serwisowego nawet bez pogłębiania i poszerzania toru wodnego potrzebne są tereny inwestycyjne. Do wykorzystania jako część magazynowa i magazyny energii. W opracowaniu Klastra Morskiego jako najbliżej położony taki teren wskazano Strefę Ekonomiczną w Koszalinie. Do Korzyścienka mamy bliżej. Tam jest 45 ha, które prezes portu jest w stanie zagospodarować – stwierdziła prezydent Mieczkowska.

Wyraziła przekonanie, że port w Kołobrzegu będzie pełnił rolę bazy serwisowej dla inwestycji w morskie farmy wiatrowej.

– Odległość miejsca, gdzie będą zlokalizowane farmy do linii brzegowej w Kołobrzegu będzie wynosić 13 km (w odległości ok. 30 km od linii brzegowej – przyp. red. offshorewindpoland.pl). Mamy największą szansę do tego, aby koncesjonariusze podpisali z nami umowy. To jest kwestia kilku lat. Nie twierdzę, że to się stanie w 2024 czy 2025 r., ale musimy być gotowi na powstanie tych instalacji. Po wydaniu koncesji w maju (postępowania rozstrzygające dot. PSZW – przyp. red.) powinniśmy się jeszcze bardziej przygotować na ten historyczny moment. Naszym pierwszym priorytetem jest przygotowanie terenów na potrzeby portu serwisowego – powiedziała włodarz Kołobrzegu dodając, że port mógłby projekt znajdujący się na jednym z czterech obszarów koncesyjnych.

Jak informowaliśmy w sierpniu na łamach offshorewindpoland.pl, w odpowiedzi na interpelację posła Marka Hora dotyczącą wsparcia działań zmierzających do umożliwienia wykorzystania istniejącego potencjału Portu w Kołobrzegu, wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk stwierdził, że sektor offshore wind jest bardzo perspektywiczny dla polskich portów morskich, w tym także tych mniejszych, które mogą rozszerzyć swoje portfolio oraz uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Co dalej?

Uchwała zostanie przekazana do Rady Gminy Kołobrzeg i rozpoczną się konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców Miasta Kołobrzeg. Następnie zostanie przygotowany projekt wnioski o dokonanie zmiany granic (ok. 3 miesiące), a po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta wniosek zostanie przekazany do Wojewody Zachodniopomorskiego (do 31.03.2024 r.) w celu zaopiniowania. Po wyrażeniu opinii jest ona przekazywana w terminie 30 dni do ministra właściwego ds. administracji publicznej. Samo rozpatrzenie wniosku może trwać maksymalnie rok, przy czym następuje do 31 lipca każdego roku.

Zostaw komentarz

Strona główna » Port serwisowy w Kołobrzegu? Prezydent: To dla nas priorytet