MFW Bałtyk II i III z decyzją środowiskową dla infrastruktury przyłączeniowej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla inwestycji w morską oraz lądową infrastrukturę przyłączeniową dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III. Projekty są realizowane przez Polenergię i Equinora.

Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony 30 maja 2022 r. Decyzja z 29 listopada br. dotyczy infrastruktury przyłączeniowej dla infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zlokalizowanej na obszarze morskim Rzeczypospolitej Polski – w wyłącznej strefie ekonomicznej, w morzu terytorialnym i w morskich wodach wewnętrznych oraz na lądzie – na obszarze gmin Ustka i Słupsk.

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko przygotowała spółka Eko-Konsult.

Jak wskazano w decyzji planowane przedsięwzięcie będzie obejmować dwa niezależne zespoły urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wraz z infrastrukturą niezbędną do ich wykonania i obsługi oraz opcjonalnie połączenie kablowe pomiędzy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.

Przedsięwzięcie ma obejmować następujące elementy:

 • część morska
  • 2 podmorskie kable eksportowe na odcinku od morskiej stacji elektroenergetycznej na obszarze MFW Bałtyk II, o długości ok. 60 km każdy;
  • 2 podmorskie kable eksportowe na odcinku od morskiej stacji elektroenergetycznej na obszarze MFW Bałtyk III, o długości ok. 67 km każdy;
  • opcjonalnie połączenie kablowe między MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o długości ok. 30 km – korytarz stanowiący rezerwę pod możliwe w przyszłości ułożenie kabli eksportowych i światłowodu;
  • przejście przez strefę brzegową metodą bezwykopową HDD z wszystkimi liniami kablowymi miedzy 236,5 a 237 km brzegu morskiego;
 • część lądowa
  • 4 podziemne  linie kablowe na odcinku od wyjścia na ląd do planowanych lądowych stacji elektroenergetycznych (LSE) o długości ok. 8 km – po 2 linie dla każdej morskiej farmy wiatrowej;
  • 2 stacje LSE w rejonie Pęplina o łącznej powierzchni 16 ha (po 8 ha każda);
  • 2 podziemne linie kablowe wysokiego napięcia LSE w rejonie Pęplina do wyznaczonego punktu przyłączenia w stacji KSE Słupsk Wierzbięcino o długości ok. 6 km (dla każdej stacji jedna linia).

Ponadto, elementem przedsięwzięcia będzie infrastruktura niezbędna do obsługi przyłączy morskich farm wiatrowych tj. linie światłowodowe oraz droga dojazdowa do planowanych stacji LSE. Opcjonalnie w obrębie LSE mogą w kolejnym etapie powstać magazyny energii. Jak wskazuje RDOŚ w Gdańsku, miejscem przyłączenia obu farm do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest stacja elektroenergetyczna Słupsk Wierzbięcino.

Planowane przyłącza MFW Bałtyk II i III zlokalizowane są w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej, morskiej strefy przyległej, morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych administrowanych przez Urząd Morski w Gdyni, w korytarzu infrastrukturalnym wyznaczonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, tzw. Plan POM. Ponadto, dodatkowy odcinek pomiędzy obszarami farm MFW Bałtyk II i III zlokalizowany jest w wyłącznej strefie ekonomicznej i morskiej strefie przyległej w korytarzu infrastrukturalnym, zgodnie z Planem POM.

Jak wskazuje w decyzji RDOŚ w Gdańsku, długość korytarza infrastruktury przyłączeniowej w części morskiej wynosi ok. 60 km (IP MFW Bałtyk II) i ok. 67 km (IP MFW Bałtyk III) plus dodatkowy odcinek między obszarami farm o długości ok. 30 km. Maksymalna szerokość korytarza to ok. 1000 m, z wyjątkiem części południowej, gdzie korytarz zwęża się, a następnie rozszerza w kierunku linii brzegowej.

Lądowa część zespołów urządzeń służących do wyprowadzenia mocy przebiegać będzie na terenie gmin Ustka i Słupsk na odcinku ok. 14 km, w korytarzu o szerokości ok. 60 m, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie wyjścia infrastruktury przyłączeniowej na ląd oraz w rejonie planowanych miejsc wykonania przejść bezwykopowych pod drogami lub przeszkodami terenowymi.

Projekty MFW Bałtyk

Equinor i Polenergia realizują wspólnie trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3 GW. Oprócz projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, partnerzy rozwijają także 1,56 GW mocy w ramach projektu MFW Bałtyk I, który jest najbardziej zaawansowaną inwestycją drugiej fazy offshore wind w Polsce. Projekt jest przygotowywany do aukcji w 2025 r. 

Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III jest planowana na rok 2025, co umożliwi dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2027 r. Moc wytwórcza z obu farm ma wynosić 1440 MW, co pozwoli na zasilenie w energię elektryczną ponad 2 milionów gospodarstw domowych.  Spółki celowe dysponują prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę MFW Bałtyk II (marzec 2017 r.) i MFW Bałtyk III (lipiec 2016 r.) wraz z umowami przyłączeniowymi, a także ważną decyzją środowiskową na budowę infrastruktury przesyłowej (marzec 2019 r.).

Źródło: RDOŚ w Gdańsku

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Bałtyk II i III z decyzją środowiskową dla infrastruktury przyłączeniowej