Infrastruktura przesyłowa MFW Bałtyk II i Bałtyk III – wkrótce decyzja RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ w Gdańsku) zakończył postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla „Infrastruktury przesyłowej morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III”.

Postępowanie było prowadzone na spółek MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III reprezentowanych przez p. Annę Marczak z dnia 30.05.2022 r. Infrastruktura przesyłowa będzie zlokalizowana na obszarze morskim Rzeczypospolitej Polski – w wyłącznej strefie ekonomicznej, w morzu terytorialnym i w morskich wodach wewnętrznych oraz na lądzie – na obszarze gmin UstkaSłupsk.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W sierpniu informowaliśmy o przystąpieniu przez RDOŚ do oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pn.: „Infrastruktura przesyłowa morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III”. Morskie farmy to wspólnie przedsięwzięcie Polenergii i Equinora.

Zostaw komentarz

Strona główna » Infrastruktura przesyłowa MFW Bałtyk II i Bałtyk III – wkrótce decyzja RDOŚ