Budowa linii CWO-SLK/ZRC – zapoznaj się dokumentacją środowiskową

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował, że od 12 czerwca 2023 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Słupsk – Żarnowiec (CWO-SLK/ZRC)”. Dzięki m.in. tej linii moc ze stacji SE Choczewo zostanie wyprowadzona w głąb kraju.

RDOŚ poinformował o takiej możliwości w zawiadomieniu nr RDOŚ- Gd-WOO.420.84.2022.IK.14 z dnia 05.06.2023 r. W ten sposób dyrektor działa na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii.

Materiał dowodowy w sprawie dostępny będzie w terminie od dnia 12 czerwca 2023 r. do dnia
11 lipca 2023 r.
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku,
przy ul. Chmielnej 54/57. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia – wersja ujednolicona – został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod numerem 367/2023.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków, a organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Dlaczego inwestycja jest ważna?

Linia przesyłowa umożliwi wyprowadzenie mocy ze stacji elektroenergetycznej SE Choczewo. Do tego posłużą cztery linie najwyższych napięć. Linia CWO-SLK/ZRC o długości blisko 20 km zostanie wybudowana jako druga w kolejności i będzie prowadziła z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do nacięcia istniejącej linii relacji Słupsk-Żarnowiec. Swoim przebiegiem linia obejmie 3 gminy: Choczewo, Nowa Wieś Lęborska i Łęczyce – czytamy na stronie inwestora.

PSE informują, że na ukończeniu są badania geologiczne, które potwierdzą możliwość budowy stanowisk słupowych we wskazanych miejscach. W czerwcu 2023 r. operator planuje rozpocząć rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii w sprawie pozyskania zgody na zawarcie umowy służebności przesyłu. W drugiej połowie tego roku PSE planują złożenie wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a w dalszej perspektywie o wydanie pozwolenia na budowę. Generalny wykonawca, który tę inwestycję zrealizuje, zostanie wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w drugiej połowie 2024 r. Inwestycja w postaci linii przesyłowej zostanie oddana do użytku na przełomie 2025 i 2026 r.

Na łamach naszego portalu informowaliśmy, że w trakcie prac ziemnych na terenie przyszłej stacji elektroenergetycznej Choczewo, realizowanych w miejscowości Osieki Lęborskie, odkryto fragmenty przedmiotów, które mogą świadczyć o obecności zabytków archeologicznych.

Źródło: gov.pl/PSE

Zostaw komentarz

Strona główna » Budowa linii CWO-SLK/ZRC – zapoznaj się dokumentacją środowiskową