Siły Zbrojne chcą chronić morskie farmy wiatrowe

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
oraz niektórych innych ustaw (UD 381). Nowe regulacje mają zapewnić możliwości reagowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na zagrożenia związane z atakami na infrastrukturę energetyczną znajdującą się na morzu, w tym morskie elektrownie wiatrowe
na Morzu Bałtyckim. Obecnie brakuje precyzyjnych przepisów prawnych upoważniających do użycia Sił Zbrojnych w celu neutralizacji zagrożeń na obszarach morskich.

Ministerstwo Obrony Narodowej jako autor projektu regulacji wyjaśnia, że „w związku z obecną sytuacją międzynarodową Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej muszą mieć prawną możliwość skutecznego oddziaływania na zagrożenia terrorystyczne z morza i powietrza, w szczególności te, których nie można zneutralizować środkami pozostającymi w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych”. Nowe regulacje mają zapewnić możliwości reagowania Sił Zbrojnych RP na zagrożenia związane z atakami na infrastrukturę energetyczną znajdującą się na morzu.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wskazano na międzysystemowy Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe), obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także wykorzystywane w wyłącznej strefie ekonomicznej sztuczne wyspy, wszelkiego rodzaju konstrukcje i urządzenia przeznaczone do rozpoznawania lub eksploatacji zasobów, morskie farmy wiatrowe, podmorskie sieci elektroenergetyczne i światłowodowe, rurociągi, a także związaną z nimi infrastrukturę. Nie zapomniano też o terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

– To, że taki atak nie miał jeszcze w naszym kraju miejsca, nie oznacza, że państwo nie powinno mieć rozwiązań prawnych, z których w takiej sytuacji będzie można skorzystać. Obowiązujące przepisy nie zapewniają również w wystarczający sposób bezpieczeństwa prawnego dowódcom i żołnierzom podejmującym działania w ramach neutralizacji zagrożeń. Projektowane zmiany mają charakter systemowy i zmierzają do uregulowania sytuacji, w których SZ RP mogą zostać użyte do neutralizacji zagrożenia terrorystycznego normowanego zmienianymi ustawami – czytamy w uzasadnieniu.

W ramach zmian w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich znowelizowany zostanie art. 27, który przewiduje szczególne uprawnienia dla Ministra Obrony Narodowej w zakresie zapobiegania lub minimalizowania skutków zdarzenia o charakterze terrorystycznym. MON będzie mógł wydać decyzję o zastosowaniu przez SZ RP na polskich obszarach morskich niezbędnych środków (środki przymusu bezpośredniego, broń i inne uzbrojenie), do zatopienia statku lub obiektu pływającego włącznie, w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze – czytamy. Zapis obejmie też morskie farmy wiatrowe rozumiane zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (pot. ustawa offshore wind), ale też infrastrukturę wyprowadzania mocy oraz podmorskie połączenia kablowe.

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że zagrożenie atakami na tę infrastrukturę jest realne i może nastąpić w każdym czasie, w związku z czym jest niezbędne wprowadzenie właściwych procedur umożliwiających m.in. użycie SZ RP do wsparcia Straży Granicznej.

Źródło: Sejm

Zostaw komentarz

Strona główna » Siły Zbrojne chcą chronić morskie farmy wiatrowe