Rząd przyjmie plan zagospodarowania dla portu we Władysławowie

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie. W opisach kart poszczególnych akwenów przewidziano rozwój portu serwisowego dla morskich farm wiatrowych.

Potrzeba przyjęcia planu zagospodarowania dla portu wynika z „obserwowanej w ostatnich latach intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich”. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, część obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie, objęta jest rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000. Ten przełomowy dokument został sporządzony jednak w bardzo małej skali, przez co nie przystaje dokładnością do potrzeb rozwojowych portu morskiego we Władysławowie.

Przyjęcie planu zagospodarowania dla umożliwi koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, zapewniając efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych. Plan wprowadza istotne zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z obszarów morskich, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, uprawiania rybołówstwa, poszukiwania, rozpoznawania kopalin.

Analiza uwarunkowań wykonana w ramach planu wskazuje na potrzebę zabezpieczenia przestrzeni morskiej dla takich działań jak:

-rozbudowa portu morskiego we Władysławowie w sposób zrównoważony,
-zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi morskiej,
-rozwój i utrzymanie sieci infrastruktury technicznej,
-trwały i zrównoważony rozwój turystyki nadmorskiej i morskiej,
-ochrona środowiska i przyrody z uwzględnieniem prognozowanych zmian klimatycznych, przede
wszystkim form ochrony przyrody, jakości wód i osadów dennych, ochrony brzegu morskiego, ochrony
przeciwpowodziowej.

Plan posłuży realizacji celów priorytetowych dla polskich obszarów morskich, do których należą:
-wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem aspektów gospodarczych,
społecznych i środowiskowych, w tym poprawę stanu środowiska i odporności na zmiany klimatu,
-zapewnienie obronności i bezpieczeństwa państwa,
-zapewnienie koordynacji działań podmiotów i sposobów wykorzystania morza, spójne zarządzanie
obszarami morskimi i nadmorskimi, w tym zasobami Morza Bałtyckiego,
-wzmocnienie pozycji portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego
oraz zapewnienie bezpieczeństwa morskiego.

Ponadto czytamy, że projekt planu poddano konsultacjom społecznym na etapie opracowania. Przewidziano dwa krajowe spotkania konsultacyjne, w tym jedno w ramach wymaganego przepisami prawnymi wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. Ponadto w trakcie prowadzenia prac nad sporządzaniem planu zorganizowano dodatkowe spotkania konsultacyjne z przedstawicielami gminy Władysławowo oraz Zarządu Portu „Szkuner” sp. z o.o. Spotkania zostały zorganizowane przez wykonawcę projektu planu oraz Urząd Morski w Gdyni.

Opisy w kartach akwenu i uzasadnienie do rozstrzygnięć

Wśród szans rozwojowych dla portu morskiego we Władysławowie wskazano morską energetykę wiatrową.

-Port morski we Władysławowie nie będzie pełnił roli portu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, jednak w fazie eksploatacji farm niezbędne będą porty serwisowe, zlokalizowane w najbliższej odległości farm, do których będą mogły wpływać statki o zanurzeniu do 6 m. Ze względu na bliskie położenie planowanych morskich farm wiatrowych oraz dobrą infrastrukturę od strony lądu jednym z takich portów może być port morski we Władysławowie – czytamy w uzasadnieniu.

W opisie dla Karty Akwenu WLA.01.Fp przewiduje się inwestycje celu publicznego m.in. lokalizację terminali serwisowych na potrzeby rozwoju projektów morskich elektrowni wiatrowych lub do innych celów. „Akwen obejmuje istniejące baseny portu morskiego we Władysławowie, które są przeznaczone do wykonywania podstawowej funkcji portu, czyli przeładunku towarów i wymiany osób, a także do wykonywania innych funkcji portu, w tym na potrzeby rybołówstwa (m.in.: transport i postój łodzi rybackich oraz wyładunek ryb), turystyki (przystań żeglarska, przystań pasażerska), bazy ratownictwa morskiego (postój jednostki SAR) i obsługi morskich farm wiatrowych” – czytamy w planie. Podobny cel został ujęty w karcie akwenu WLA.07.I „budowa, przebudowa oraz remont infrastruktury zapewniającej dostęp do portu lub infrastruktury portowej portu morskiego we Władysławowie”.

Czytamy dalej, że we wspomnianym wyżej akwenie WLA.01.Fp wykorzystanie portu na potrzeby rozwoju projektów morskich elektrowni wiatrowych, w szczególności lokalizacja terminali serwisowych, powinno
uwzględniać zasadnicze istniejące uwarunkowania, w szczególności:
1) parametry techniczne dotychczasowej infrastruktury zapewniającej dostęp do portu i infrastruktury portowej oraz zasadność jej ewentualnej przebudowy;
2) konieczność kontynuacji dotychczasowych funkcji Portu Władysławowo oraz rozwój funkcji turystycznych, dla których dotychczasowe parametry basenów portowych wewnętrznego i wejściowego a także toru wodnego są wystarczające.

W obrębie akwenu planowana jest rozbudowa istniejącej przystani jachtowej w części zachodniej basenu wewnętrznego. Projekt zakłada:
1) lokalizację pomostów pływających typu ciężkiego dla jednostek o długości do 12 m;
2) zapewnienie stanowisk postojowych dla 55 jachtów;
3) dostosowanie standardu wyposażenia mariny do wymogów europejskich.

Podobne zapisy dotyczące MEW pojawiły się w opisach karty akwenów WLA.02.Fp. Główne elementy
rozbudowy portu we Władysławowie w obrębie akwenu obejmują „rozwój funkcji przeładunkowo-składowej we wschodniej części portu, w tym rozbudowę układu komunikacji drogowej oraz kolejowej i budowa nowych obiektów infrastruktury portowej, w tym nowego placu składowego, który ma być centralnym miejscem nowego Portu Wschodniego; maksymalne parametry jednostek oraz placu składowego w praktyce będą dostosowane do przeładunku i składowania elementów farm wiatrowych” – czytamy.

Ze względu na planowaną rozbudowę portu morskiego we Władysławowie w akwenie dopuszczono budowę portu serwisowego dla morskich farm wiatrowych, która przewiduje rozbudowę portu głównie w obrębie akwenu WLA.02.Fp. Przewiduje ona także realizację części budowli infrastruktury portowej poza aktualną wschodnią granicą portu. Rozbudowa w obrębie akwenu WLA.07.I będzie uwzględniać m.in. infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne państwa

W karcie akwenu WLA.05.Tk wskazano, że „w związku z planowaną rozbudową portu morskiego we Władysławowie dla potrzeb lokalizacji terminali serwisowych obsługujących morskie elektrownie wiatrowe należy przewidzieć zapewnienie odpowiednich warunków dla zawijania segmentu większych statków morskich. Planowana nowa część portu o głębokościach od 8 do 10 m, pozwoli na obsługę statków: offshore, kabotażowych, badawczych, itp. W akwenie należy uwzględnić lokalizację niezbędnej infrastruktury zapewniającej dostęp do nowej części portu we Władysławowie, w szczególności tor podejściowy do portu o odpowiedniej głębokości”. Podobny zapis pojawił się w karcie akwenu WLA.06.Tk

Planowanie obszarów Morza Bałtyckiego oparte jest na współpracy poszczególnych krajów w ramach Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz inicjatywy Visions and Strategies Around the Baltic Sea (VASAB).

Projekt rozporządzenia i plan można znaleźć TUTAJ.

Źródło: RCL

Zostaw komentarz

Strona główna » Rząd przyjmie plan zagospodarowania dla portu we Władysławowie