Port morski w Gdańsku – jest projekt planu zagospodarowania akwenów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku. W karcie dotyczącej jednego z akwenów uwzględniono budowę portu instalacyjnego i serwisowego na potrzeby rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Projekt planu jest koniecznych do przyjęcia, gdyż część obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku, jest objęta zakresem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000. Został on sporządzony w bardzo małej skali, przez co nie przystaje dokładnością do potrzeb rozwojowych portu morskiego w Gdańsku – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR). Plan będzie narzędziem koordynacji funkcjonalnej i terytorialnej różnorodnych działań przestrzennych oraz pozwoli na realizację przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w obszarach morskich w sposób zrównoważony.

Konsultacje

Plan był kilkukrotnie konsultowany i wykładany publicznie. Każdy zainteresowany mógł
zgłosić do niego uwagi na etapie opracowywania. 21 stycznia 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku oraz zawiadomił na piśmie instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu. Dyrektor ustalił termin składania wniosków do planu na dzień 27 marca 2020 r. Łącznie zidentyfikowano 81 wniosków od instytucji i organów i 73 wnioski od innych podmiotów, razem 154. Na dzień 13 października 2020 r. został wyznaczony termin składania uwag do zamieszczonej dokumentacji wstępnego projektu planu i prognoz.

29 czerwca 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił wykaz uwag i wniosków do projektu
planu na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Następnie sporządzono charakterystykę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, koncepcję kierunków zagospodarowania przestrzennego i analizę danych do prognozy oddziaływania na środowisko, wstępny projekt planu ‒ wersja „V.0” (o ograniczonej problematyce) i wstępną prognozę oddziaływania na środowisko ‒ wersja
„V.0”

Na dzień 13 października 2020 r. został wyznaczony termin składania uwag do zamieszczonej dokumentacji wstępnego projektu planu i prognozy. Niektóre uwagi miały charakter informacyjny i nie zawierały żadnych postulatów względem projektu, a nieliczne wykraczały poza granice obszaru objętego planem. Jedynym nowym elementem, niezgłoszonym we wnioskach do planu, był postulat umożliwienia realizacji portu instalacyjnego i serwisowego na potrzeby rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej – czytamy w OSR, gdzie można przeczytać szczegółowy przebieg konsultacji dokumentu.

W karcie akwenu GDA.01.FP wśród inwestycji celu publicznego wymieniono „budowę portu instalacyjnego i serwisowego na potrzeby rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą„. Jest to akwen przybrzeżny Zatoki Gdańskiej od nasady półwyspu Westerplatte do Portu Północnego, między torem podejściowym do Gdańska Nowego Portu a torem podejściowym do ujścia Wisły Śmiałej.

Planowanie obszarów Morza Bałtyckiego oparte jest na współpracy poszczególnych krajów w ramach Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz inicjatywy Visions and Strategies Around the Baltic Sea (VASAB).

Zostaw komentarz

Strona główna » Port morski w Gdańsku – jest projekt planu zagospodarowania akwenów