Rząd przyjmie plan zagospodarowania akwenów portu w Elblągu

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu pojawił się pod numerem RD733 projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu. Plan ma zostać przyjęty w trzecim kwartale 2023 r.

Jak czytamy na stronach rządowych, obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich, zdefiniowanych w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, stanowi przesłankę przemawiającą za koniecznością kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym wód portu morskiego w Elblągu. Aktualnie dla wód portu morskiego w Elblągu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Głównym celem przyjęcia planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Elblągu. Plan umożliwi koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych. Ponadto, plan pozwoli ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, zapewni trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń.

Plan będzie stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów wód portu morskiego w Elblągu.

Plan wprowadza istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód portu morskiego w Elblągu, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż.

Plan wskazuje także akweny, na których warto lokować takie sposoby zagospodarowania obszarów, których jednoczesne występowanie przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

Analiza uwarunkowań wykonana w ramach planu wskazuje na potrzebę zabezpieczenia przestrzeni portu morskiego w Elblągu dla takich działań, jak rozbudowa potencjału gospodarki morskiej opartej na funkcjach sieci portów morskich oraz zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi morskiej.

Źródło: gov.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Rząd przyjmie plan zagospodarowania akwenów portu w Elblągu