Rozbudowa portu w Ustce – na pytania odpowiada Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury potwierdza wystarczającą ilość środków finansowych pochodzących z alokacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację infrastruktury serwisowej dla morskich farm wiatrowych w Porcie Ustka – informuje resort w odpowiedzi na jedną z interpelacji. MI wskazuje, że z informacji przedstawionej przez beneficjenta będącego ostatecznym odbiorcą wsparcia finansowego wynika, iż realizacja inwestycji zostanie wykonana zgodnie z terminem zgłoszonym do KE w ramach procedowanej rewizji KPO.

Jak opisywaliśmy na łamach OffshoreWindPoland.pl, burmistrz miasta Ustka Jacek Maniszewski poinformował w mediach społecznościowych, że nie będzie rozbudowy portu w Ustce, a taką informację miał dostać od Ministerstwa Infrastruktury na piśmie. Do doniesień odniósł się sam resort, który zaprzeczył informacji. Rząd ma nie rezygnować z rozbudowy portu zewnętrznego w tym mieście, a korekta projektu uwzględnia zakończenie projektu w 2028 r. Maniszewski podkreślił celem uzupełnienia, że powstanie baz serwisowych dla morskich farm to kwestia niezależna od rozbudowy portu w Ustce. Resort poinformował, że na etapie projektowym dokonano korekty koncepcji ze względu na aspekt finansowy dotyczący KPO. Zakończenie inwestycji planowane jest nie w 2026 r., a w 2028 r.

O sprawę pyta poseł, MI odpowiada

Interpelację w sprawie rozbudowy portu w Ustce złożył poseł na Sejm RP Jarosław Wałęsa. Zwrócił się z pytaniami m.in. o to, czy w związku z problemami z finansowaniem rozbudowy portu w Ustce z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) planowane jest sfinansowanie powyższej inwestycji ze środków budżetu państwa.

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury odpowiedział wiceminister Marek Gróbarczyk. Wyjaśnia, że „Polska jako kraj z gospodarką opartą na węglu, przy rosnącej cenie uprawnień do emisji CO2, jest narażona na wzrost cen energii dla gospodarstw domowych (i przedsiębiorstw), co prowadzi do ryzyka zwiększenia ubóstwa energetycznego oraz widocznego wzrostu cen produktów i usług, a także negatywnego wpływu na konkurencyjność gospodarki”. Ważne są więc działania zapewniające rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwórczych i wzmocnienie elastyczności systemu energetycznego. Jedną z kluczowych ról ma pełnić morska energetyka wiatrowa. Polska ma ambicje rozwoju 5,9 GW mocy zainstalowanej do 2030 r. oraz ok. 11 GW do 2040 r.

– Warunkiem zapewnienia skutecznego rozwoju polskiego offshore wind, w tym osiągnięcia celów „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, pozostaje stworzenie odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych – podkreśla przedstawiciel rządu.

Włączenie polskich portów morskich w rozwój offshore wind pozwoli „zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państwa przy pełnym poszanowaniu wymogów środowiskowych, a także – co równie istotne – zapewni sprawny i skuteczny rozwój nowego sektora gospodarki z możliwie największym udziałem podmiotów krajowego łańcucha dostaw”.

Wiceminister wskazuje, że konieczna jest budowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi łańcucha dostaw komponentów.

„Nie bez znaczenia jest, iż brak dedykowanej infrastruktury portowej w Polsce, wpłynie na zwiększenie ryzyka nieterminowej realizacji projektów morskich farm wiatrowych, bądź zmniejszenia mocy zainstalowanej tych projektów, a co za tym idzie – może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju”.

Gróbarczyk dodaje, że rozwój sektora offshore wind – w tym także w obszarze zaplecza portowego offshore wind – „nie należy wiązać wyłącznie z działaniami po stronie rządowej, czy ministerialnej.
Kluczową rolę w tym procesie odgrywają podmioty branżowe, w tym deweloperzy morskich farm wiatrowych oraz operatorzy terminali”.

„Od wskazanych podmiotów należy oczekiwać podejmowania stosownych działań inwestycyjnych i angażowania odpowiednich środków finansowych w przygotowanie m.in. zaplecza portowego potrzebnego do obsługi projektów morskich farm wiatrowych, jakie planowane są w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku”.

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury polskie porty powinny być portami tzw. „pierwszego wyboru” do obsługi polskich morskich farm wiatrowych.

Ministerstwo wskazuje dalej, że budowa infrastruktury portowej odpowiadającej na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej, co do zasady może być finansowana ze środków prywatnych bądź z udziałem pomocy publicznej ze środków budżetu UE lub państwa członkowskiego. W zakresie środków publicznych (KPO), o dofinansowywanie infrastruktury dostępowej od strony morza oraz infrastruktury portowej dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej zainteresowane podmioty mogą się ubiegać z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Port Ustka został wskazany jako jedna z lokalizacji dla infrastruktury stanowiącej zalecze do rozwoju morskich elektrowni wiatrowych. Gróbarczyk wyjaśnia, że zgodnie z Horyzontalnymi zasadami wdrożeniowymi KPO: „Wszystkie inwestycje należy zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2026 r. (data ostatnich płatności w ramach realizowanych inwestycji – płatności np. zakwalifikowane faktury oraz ostateczna data osiągnięcia zakładanych wskaźników –dla inwestycji i kamieni milowych– dla reform”).

„Mając na uwadze wskazany termin, w którym należy zakończyć inwestycje finansowane z KPO oraz obecne zaawansowanie prac inwestycyjnych (faza przygotowawcza /przedprojektowa), podjęto konsultacje z Urzędem Morskim w Gdyni jako beneficjentem wsparcia oraz z deweloperem morskich farm wiatrowych, który ogłosił już decyzję co do wyboru bazy serwisowej dla MFW, co do zakresu inwestycji niezbędnego dla zapewnienia sprawnej obsługi offshore wind”.

„Zakres inwestycji w przypadku Ustki został skoncentrowany na funkcjach terminala serwisowego offshore wind, dla którego przewidziano modernizację infrastruktury w aktualnie funkcjonującym porcie i rezygnację z budowy nowego falochronu. Powyższa decyzja została poparta analizami falowania i analizą nawigacyjną z symulacją ruchu statków, ze wskazaniem najkorzystniejszego wariantu. Ponadto należy wskazać, iż, ze względu na etap zaawansowania zadania (prace przygotowawcze), beneficjent nie złożył jeszcze wniosku o objęcie wsparciem finansowym w ramach KPO. Zgodnie z procedurami programu, po złożeniu wniosku przez beneficjenta w następstwie pozytywnej oceny złożonych dokumentów zawierana jest umowa z wnioskodawcą na objęcie wsparciem finansowym”.

Ministerstwo Infrastruktury potwierdza wystarczającą ilość środków finansowych pochodzących z alokacji KPO na realizację infrastruktury serwisowej offshore wind dla morskich farm wiatrowych w Porcie Ustka.

MI wskazuje, że z informacji przedstawionej przez beneficjenta będącego ostatecznym odbiorcą wsparcia finansowego wynika, iż realizacja inwestycji zostanie wykonana zgodnie z terminem zgłoszonym do KE w ramach procedowanej rewizji KPO.

Źródło: Sejm

Zostaw komentarz

Strona główna » Rozbudowa portu w Ustce – na pytania odpowiada Ministerstwo Infrastruktury