Port Gdynia – pojawił się projekt planu zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Gdyni. Celem jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich na terenie portu morskiego w Gdyni.

Plan umożliwi realizacje przedsięwzięć w sposób zrównoważony tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych. Dokument stanowić będzie narzędzie polityki przestrzennej służące administracji morskiej do zrównoważonego zarządzania akwenami wód morskich.

– Zakłada się również, że plan umożliwi osiągnięcie celów wynikających z krajowych dokumentów strategicznych. Plan będzie stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania morskich wód wewnętrznych, które obejmuje swoim zasięgiem – czytamy.

Dokument widnieje pod numerem RD701. Jak czytamy, plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 został sporządzony w małej skali, „co nie przystaje dokładnością do potrzeb rozwojowych portu morskiego w Gdyni”. Kolejnym aspektem jest fakt, że dla obszaru wyznaczono jeden akwen o funkcji podstawowej – funkcjonowanie portu lub przystani.

– Tymczasem stosunki przestrzenne w tym akwenie są zdecydowanie bardziej złożone i wymagają bardziej szczegółowej regulacji – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Plan posłuży realizacji celów priorytetowych dla polskich obszarów morskich, do których należą:

– wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym poprawę stanu środowiska i odporności na zmiany klimatu,
– zapewnienie obronności i bezpieczeństwa państwa,
– zapewnienie koordynacji działań podmiotów i sposobów wykorzystania morza, spójne zarządzanie obszarami morskimi i nadmorskimi, w tym zasobami Morza Bałtyckiego,
– wzmocnienie pozycji portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa morskiego,
– oszczędne korzystanie z przestrzeni, pozostawiające możliwie wiele miejsca pod przyszłe, w tym również nieznane, sposoby korzystania z morza.

Główny kierunek – offshore wind

W uzasadnieniu do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów wskazano, że „że głównym celem sporządzenia szczegółowych rozstrzygnięć i uwarunkowaniem branym przy tym pod uwagę jest zapewnienie możliwości rozbudowy portu morskiego w Gdyni, przede wszystkim dla potrzeb obsługi realizacji morskich farm wiatrowych. W najbliższych latach jest to główny kierunek rozwoju zagospodarowania na obszarze objętym planem”.

W granicach obszaru objętego planem nie mogą być wznoszone i wykorzystywane morskie farmy wiatrowe. W planie nie wyznaczono akwenów dla zapewnienia przestrzeni i warunków pozyskiwania energii odnawialnej.

-Nie znaczy to jednak, że instalacje i obiekty służące do produkcji energii ze źródeł odnawialnych nie mogą być lokalizowane na potrzeby funkcji podstawowej lub funkcji dopuszczalnej – czytamy

Źródło: RCL

Zostaw komentarz

Strona główna » Port Gdynia – pojawił się projekt planu zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych