Polski Zielony Fundusz ARP będzie inwestował w offshore wind

Pod koniec lipca Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zapowiedziała utworzenie pierwszego w Polsce zielonego funduszu infrastrukturalnego – Polskiego Zielonego Funduszu ARP (PZF ARP). Jego celem będzie finansowanie inwestycji spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, do których zalicza się morska energetyka wiatrowa.

27 lipca 2023 r. w siedzibie ARP odbyło się zamknięcie transakcji nabycia przez spółkę 100% pakietu akcji w KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od KGHM Polska Miedź S.A. Nabycie tych akcji stanowi dla ARP kamień milowy w realizacji przedsięwzięcia, polegającego na utworzeniu funduszu finansującego inwestycje, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. To jedna z kluczowych inicjatyw w Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. pt. „Czysty przemysł”.

W kolejnych miesiącach ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ARP TFI) złoży wniosek do sądu celem rejestracji w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pierwszego „Polskiego Zielonego Funduszu ARP” (Polish Green Fund by ARP). Fundusz przyjmie formułę Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) i umożliwi ekspozycję polskim i międzynarodowym, profesjonalnym inwestorom na aktywa dotychczas dla nich trudno dostępne. Polski Zielony Fundusz ARP (PZF ARP) będzie pierwszym, polskim, zielonym funduszem infrastrukturalnym, który wpisuje się w dynamiczny trend z ostatnich lat, widoczny na globalnych rynkach finansowych.

Perspektywiczne branże – wśród nich morska energetyka wiatrowa

Polski Zielony Fundusz ARP będzie inwestował w najbardziej perspektywiczne branże. Tu wymieniono morską energetykę wiatrową, ale tekże OZE, dekarbonizację gospodarki komunalnej, zielony przemysł i zieloną chemię. Działanie PZF ARP oparte będzie na regulacjach rozporządzenia SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), w szczególności na art. 8 i 9 tego rozporządzenia – w tym kontekście, kluczową zaletą inwestowania w tym obszarze jest realizacja celów zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym uzyskaniu atrakcyjnych, rynkowych stóp zwrotu przy zbalansowanym ryzyku.

W ramach zielonej polityki finansowej Polski Zielony Fundusz ARP określi listę sektorów i podsektorów, w które inwestuje, zaś sama lista będzie podparta analizą wpływu danego sektora na zrównoważone środowisko. Cel strategiczny tego funduszu będzie dwubiegunowy – zakładający uzyskanie zwrotu dla inwestorów poprzez zwiększenie rentowności spółek, z jednoczesnym wywieraniem wpływu na spółki, aby promowały aspekty ESG, w celu bycia bardziej zrównoważonymi w momencie dezinwestycji funduszu. Dlatego też Polski Zielony Fundusz ARP będzie inwestował m.in. w spółki, organizacje i JST przyjazne środowisku, ale także w te, które chcą się transformować i przygotowują rzetelne, uzasadnione ekonomicznie plany dekarbonizacyjne.

-PZF zaangażuje się w aktywne poszukiwanie i rozwój projektów zrównoważonych pod kątem celu środowiskowego oraz celu społecznego (zgodnie z SFDR i Taksonomią UE). I tak np. inwestycje związane z MEW obejmowały będą szeroki zakres inicjatyw – od produkcji energii elektrycznej po działania w całym łańcuchu wartości (produkcja elementów instalacji MEW oraz infrastruktury potrzebnej do ich zbudowania). Inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) to w szczególności projekty związane z energetyką odnawialną, takie jak lądowe farmy wiatrowe, biomasa, farmy fotowoltaiczne czy biogazownie – mówi Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

Fundusz będzie oferował certyfikaty inwestycyjne zapewniające ekspozycję na zielone i transformujące się aktywa, spełniające określone kryteria reżimu ESG.

-Głównymi czynnikami wzrostu rynku jest transformacja energetyczna wraz ze wzrostem szczególnej roli ESG. Czynnik ten uważany jest przez inwestorów za istotny przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Konieczność wyróżnienia się przez debiutujący Fundusz wymaga wysokich standardów w tym zakresie, z których zdajemy sobie sprawę – chodzi o m.in. certyfikację i regularne, okresowe audyty ESG poszczególnych inwestycji w portfelu, konieczność regularnego raportowania „wskaźników zieloności”, nałożenie obowiązku ujawniania informacji, co do stopnia kwalifikowalności do Taksonomii oraz zgodność z kryteriami technicznymi. PZF będzie zwracał także uwagę na bieżące monitorowanie, zarządzanie oraz mitygowanie ewentualnych zdarzeń mogących wpłynąć na naruszenie strategii ESG – powiedział prof. Tomasz Gackowski, Dyrektor Zarządzający w ARP S.A.

W założeniach Fundusz będzie dysponował środkami zarówno ARP, jak i polskich i międzynarodowych instytucji finansowych (publicznych i prywatnych), zainteresowanych inwestycjami w zieloną transformację i dekarbonizację energetyczną polskiej gospodarki oraz w zieloną budowę i modernizację aktywów w różnych częściach Polski, z uwzględnieniem inwestycji w gospodarkę komunalną oraz obiekty jednostek samorządu terytorialnego.

Zostaw komentarz

Strona główna » Polski Zielony Fundusz ARP będzie inwestował w offshore wind