Politechnika Koszalińska będzie kształcić na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Energetyki

1 lutego 2024 r. – świętujący w ubiegłym roku, podobnie jak cała uczelnia 55-lecie powołania – Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej, zarządzeniem rektor dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki. Uczelnia kształci już przyszłych specjalistów z obszaru morskiej energetyki wiatrowej.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, obecny dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki (WIMiE) przypomina, że w całej swojej dotychczasowej działalności wydział był związany z szeroko rozumianą energetyką. W początkowych latach powstawania uczelni – na przełomie lat 60. i 70. XX wieku – w strukturach Wydziału Mechanicznego funkcjonował Zespół Termodynamiki i Energetyki Cieplnej. Plany rozwoju tego zespołu opracował i wdrażał w życie jego twórca i pierwszy kierownik, ówczesny adiunkt Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Marian Czapp, prof. PK, wspólnie z dr inż. Henrykiem Charunem.

Wszystko to pozwoliło na rozwój wykwalifikowanej kadry, co zaowocowało w 2012 r. uruchomieniem kierunku studiów „Energetyka” na pierwszym stopniu kształcenia, w 2016 r. – na stopniu drugim, a w 2023 r. – Elektroenergetyki na stopniu drugim. Wprowadzenie nowej nazwy powoduje sprofilowanie oferty dydaktycznej wydziału, związanej z Energetyką, w szczególności w odniesieniu do uruchomionych ostatnio specjalności – energetyki jądrowej oraz morskiej energetyki wiatrowej.

– Na Wydziale Mechanicznym mamy trzy nowe specjalności. Na kierunku Mechanika i Budowa maszyn, w ramach studiów I stopnia utworzyliśmy specjalność: „Projektowanie maszyn i urządzeń dla morskiej energetyki wiatrowej”. Jej absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych i nadzorowania urządzeń wykorzystywanych w tym sektorze energetyki: wytrzymałości konstrukcji, jej jakości, podatności na oddziaływanie otoczenia, zakresu czasowego eksploatacji. Na kierunku Energetyka zaproponowaliśmy natomiast dwie specjalności: „Morska energetyka wiatrowa” i „Energetyka jądrowa”. To z myślą o tych osobach, które dopiero rozpoczęły studia I stopnia. Pragnę przypomnieć, że uruchomiliśmy też nowy kierunek studiów II stopnia: Elektroenergetyka. Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w szeroko pojętej branży elektroenergetycznej: klasycznych elektrowniach opartych na paliwach kopalnych, ale też w elektrowniach jądrowych, w siłowniach wiatrowych i na morskich farmach wiatrowych. Te studia kończą się nie tylko uzyskaniem dyplomu, ale też konkretnych uprawnień – wyjaśnia prof. Kuczyński w jednym z wywiadów.

Argumentem przemawiającym za utworzeniem tych specjalności były zapowiedzi rządowe dotyczące rozwoju obydwu rodzajów energetyki oraz sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na specjalistów tej branży. Na mocy porozumienia podpisanego w kwietniu 2023 r. z Windhunter Academy, firma stała się patronem kształcenia na specjalności morska energetyka wiatrowa.

– Ta umowa jest szczególna, ponieważ dotyczy wielkiego gracza na rynku energetyki wiatrowej – podkreśliła prof. Danuta Zawadzka.

Porozumienie obejmuje kierowanie pracowników i zaproszenie dla młodzieży ma studia na Energetyce i prowadzenie zajęć dydaktycznych przez pracowników firmy.

Wsparciem dla wprowadzania nowej oferty jest realizacja projektów, jak choćby „Społecznej Odpowiedzialność Nauki II – popularyzacja nauki”, propagujących transformację energetyczną. Chodzi o podniesienie świadomości społecznej w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych układów energetycznych. Realizacja projektu polega na organizacji wykładów dla uczniów, środowiska samorządowego i przemysłowego. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z energetyką wiatrową, fotowoltaiczną, wykorzystaniem energii odpadowej, pozyskiwaniem wodoru i jego wykorzystaniem oraz energetyką jądrową. Odbył się już pierwszy z wykładów, kolejne dwa odbędą się w lutym br.

Od 2023 r. wydział realizuje również projekt, który pozwała na ścisłą współpracę z sektorem gospodarczym i wyposażenie studentek i studentów w umiejętności praktyczne. „Politechnika Koszalińska kształci kadry dla transformacji energetycznej” wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę dla sektora energetyki odnawialnej. Realizacja potrwa cztery lata. Studentki i studenci uczestniczą w szkoleniach praktycznych i wizytach studyjnych. Biorą udział w podnoszących kompetencje zajęciach laboratoryjnych, poznają działanie elektrowni jądrowych i morskich farm wiatrowych. Projekt dotyczy również kadry badawczo-dydaktycznej Energetyki. Do 2028 r. wykładowcy mogą korzystać ze staży, wizyt studyjnych i szkoleń.

Politechnika Koszalińska jest uczestnikiem dwóch Dolin Wodorowych – Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej. Doliny to przedsięwzięcia polityczno-społeczno-gospodarcze mające na celu utworzenie regionalnych rynków wodoru w pełnym łańcuchu wartości technologii wodorowych: produkcji, przesyłu i magazynowania oraz zastosowania w wielu sektorach gospodarki. Poprzez bogaty i różnorodny pakiet działań, doliny mają stworzyć nową gałąź gospodarki opartą o zielone technologie.

Pod koniec 2022 r., podczas odbywającego się na Politechnice Gdańskiej XII Konwentu Morskiego ośmiu rektorów uczelni pomorskich podpisało porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W gronie sygnatariuszy znalazła się również rektor prof. Danuta Zawadzka. To jeden z rezultatów działalności – z udziałem Politechniki Koszalińskiej – Konsorcjum Naukowego „Nauka dla Morza”.

W 2023 r. przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej uczestniczyli w obradach Porozumienia Sektorowego na Rzecz Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. Było to pierwsze na taką skalę wydarzenie poświęcone kształceniu kadr dla tej branży w Polsce.

Również w ubiegłym roku uczelnia dołączyła do grona instytucji, które mają kształcić kadry na potrzeby energetyki jądrowej. Orlen Synthos Green Energy i Sieć Badawcza Łukasiewicz zapowiedziały uruchomienie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr. Grupa Orlen, jak wynikało z ówczesnych zapowiedzi, ma zainwestować w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. W planach znalazła się budowa niewielkich modułowych reaktorów jądrowych.

Jednak głównym celem porozumienia podpisanego przez Orlen i Politechniką Koszalińską i dwie inne szkoły wyższe – Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Warszawskim – było wspólne opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa oraz organizacja i uruchomienie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku.

Stypendia energetyczne

Od dziewięciu lat każdego roku studenci i studenci kierunku Energetyka otrzymują przez trzy semestry stypendium ufundowane przez firmę Energa Operator S.A. To nie tylko nagroda za osiągnięcia w nauce, lecz także szansa na zdobycie cennej wiedzy praktycznej. Przed komisją, złożoną z przedstawicieli Energa Operatora S.A. i kierunku Energetyka kandydaci wykazują się wysokim poziomem wiedzy.

Każdy z nich przedstawia prezentację tematyczną. Postępowanie konkursowe odbywa się w dwóch etapach, kandydaci muszą wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce i innymi osiągnięciami, w tym między innymi: publikacjami naukowymi, zaangażowaniem w kołach naukowych. Stypendium nie zamyka drogi do ubiegania się o wsparcie naukowe Politechniki Koszalińskiej. Oprócz comiesięcznych wypłat, studentki i studenci mają bezpośredni dostęp do wiedzy zdobywanej w przedsiębiorstwie, co zwiększa szansę na zatrudnienie np. w firmie Energa.

W ocenie prof. Waldemara Kuczyńskiego nowa nazwa wydziału oddaje również przemiany, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie. Świecie zdominowanym przez szeroko pojętą energetykę, która jest nie tylko działem nauk, lecz także gałęzią przemysłu, zwłaszcza w ostatnich latach silnie oddziałującą na życie społeczne, zdrowie, środowisko czy skalę zatrudnienia. W obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej na świecie i w Europie nie zajmować się energetyką, również w kontekście kształcenia i badań, to jak wysiąść z pociągu, który zmierza do rozwoju wszystkich branż przemysłu.

Zmiana nazwy była przygotowywana i dyskutowana od dawna, przeszła konsultacje i została zaakceptowana przez Senat Politechniki Koszalińskiej. Cześć oferty dydaktycznej i badawczej realizowanej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Energetyki w zakresie: Mechaniki i Budowy Maszyn, Mechatroniki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Transportu, Inżynierii Biomedycznej, Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego został całościowo ujęta w obszarze – i pod pojęciem – Inżynierii Mechanicznej.

Źródło: Politechnika Koszalińska

Zostaw komentarz

Strona główna » Politechnika Koszalińska będzie kształcić na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Energetyki