PGE ponownie ogłasza przetarg na wykonanie projektu podstawowego i analiz systemowych dla MFW Baltica 1

Polska spółka PGE Baltica ogłasza przetarg na wykonanie projektu podstawowego wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 wraz z układem wyprowadzenia. To już drugie podejście spółki do wyboru wykonawcy. Poprzedni przetarg został unieważniony.

Przetarg został ogłoszony 2 lutego 2024 r. Oferty można składać do 4 marca br. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z opisem zamówienia projekt podstawowy wyprowadzenia zostanie podzielony na następujące etapy:

  • etap 1 – techniczny oraz zbiór założeń do studiów i analiz ekonomicznych polegających na wstępnym wyborze optymalnego rozwiązania technicznego MFW Baltica-1 – przyłączenie do sieci.
  • etap 2 – do wykonania w celu dalszego szczegółowego zbadania wybranych już rozwiązań technicznych pod kątem technicznym i zestawu założeń do studiów ekonomicznych. Wynikiem tego etapu jest rekomendacja przez wykonawcę najlepszego i ostatecznego rozwiązania technicznego dla przyłączenia do sieci MFW Baltica 1.
Lokalizacja MFW Baltica 1 i przyłącza do sieci. Źródło: PGE

Wykonawca ma dostarczyć kompleksowe studium rozwiązań technicznych w zakresie przyłączenia do sieci morskiej farmy wiatrowej Baltica 1, obejmujące między innymi następujące kluczowe elementy jak rozwiązania techniczne dotyczące łączy HVAC i HVDC.

Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację przedsięwzięcia.

Drugie podejście

To już drugie podejście PGE Baltica do wyboru wykonawcy projektu podstawowego wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 wraz z układem wyprowadzenia. Jak opisywaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, 24 stycznia br. PGE Baltica podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu ze względu na zbyt wysoką kwota najlepszej ofert. W uzasadnieniu spółka wskazała, że cena oferty najkorzystniejszej przekracza wysokość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. PGE Baltica nie wskazała, która oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Na początku stycznia informowaliśmy na łamach naszego portalu, że do PGE wpłynęły dwie oferty: holenderskiej spółki BLIX Consultancy (6 190 762,6 zł brutto) oraz Biura Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A. (8 837 088,75 zł brutto). Obie oferty jednak przekraczały budżet 5 412 000 zł brutto, jaki PGE Baltica chciała przeznaczyć na realizację zlecenia. Wówczas PGE Baltica wskazał, że na realizację przedsięwzięcia wykonawca miał mieć 13 miesięcy.

MFW Baltica 1

Morska Farma Wiatrowa o mocy ok. 0,9 GW ma zostać uruchomiona po 2030 r. Instalacja będzie zlokalizowana ok. 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w rejonie Ławicy Środkowej. Projekt ma już pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową.

Realizując kolejne projekty morskich farm wiatrowych, Grupa PGE zamierza wypełnić strategiczny cel osiągnięcia do 2040 r. przynajmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim.

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE ponownie ogłasza przetarg na wykonanie projektu podstawowego i analiz systemowych dla MFW Baltica 1