Kłostowska: Wyzwaniem synergii wodoru i offshore jest skuteczne zrównoważenie kosztów i technologii

Już w grudniu Klaster Technologii Wodorowych z siedzibą w Gdańsku zaprezentuje koncepcję prac grupy roboczej Offshore2Hydrogen, do której mogą dołączyć przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej i wodoru. Żaneta Kłostowska, manager Klastra Technologii Wodorowych oraz ekspertka ds. wodoru wyjaśnia w komentarzu dla portalu OffshoreWindPoland.pl, że celem jest stworzenie zintegrowanej platformy współpracy między podmiotami z dwóch sektorów. – Powołanie grupy roboczej wiąże się z kilkoma aspektami. Pierwszy to ramy regulacyjne, a drugą składową, która zostanie wypracowana, to utworzenie międzysektorowego łańcucha wartości. Te działanie docelowo pozwoli m.in. na wzmocnienie local contentu i konkurencyjności. Chcemy określić potrzeby i możliwości rynku wodoru w Polsce – wyjaśnia.

Przedstawicielka Klastra Technologii Wodorowych przypomina, że w lipcu 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała strategię wodorową dla Europy neutralnej dla klimatu, mającą na celu przyspieszenie rozwoju czystego (zielonego) wodoru i zapewnienie jego roli jako podstawy dla neutralnie klimatycznego systemu energetycznego do 2050 r.

-Obecnie wodór odgrywa niewielką rolę w ogólnym zaopatrzeniu w energię. Istnieją wyzwania w zakresie konkurencyjności kosztowej, skali produkcji, potrzeb infrastrukturalnych i poczucia bezpieczeństwa. Oczekuje się jednak, że wodór umożliwi w przyszłości rozwój bezemisyjnego transportu, ogrzewania i procesów przemysłowych, a także sezonowego magazynowania energii – wylicza Kłostowska.

Obecnie wodór stanowi około 2% koszyka energetycznego UE. 95% wodoru pochodzi z paliw kopalnych, co każdego roku uwalnia 70-100 mln ton CO2. Według badań, OZE mogą stanowić znaczną część europejskiego koszyka energetycznego w 2050 r., z czego wodór mógłby stanowić udział do 20%, zwłaszcza 20-50% zapotrzebowania na energię w transporcie i 5-20% w przemyśle.

– Aby wypełnić te cele, potrzebujemy przede wszystkim wzrostu źródeł OZE. Współpracując z sektorem biznesowym zidentykowaliśmy silną potrzebę połączenia dwóch branż – offshore wind oraz wodorowej. Wynika to przede wszystkim z planów, ale też zaawansowanych prac dotyczących rozwoju MFW na polskich wodach Bałtyku. Bezprecedensowo zgodnie z globalnymi trendami to właśnie offshore wind będzie stanowić jedno z podstawowych źródeł produkcji zielonej energii na potrzeby produkcji wodoru – wskazuje.

„Aby skutecznie wdrożyć technologie produkcji wodoru z MFW, potrzeba odpowiednich i stabilnych ram regulacyjnych. I to jest główny cel powołania grupy roboczej Offshore2Hydrogen. Kluczowy w tej sytuacji jest głos otoczenia biznesowego, ale potrzeba także w tym zakresie współpracy z organami samorządowymi i operatorem sieci, kanwy regulacyjnej, która pozwoli na skuteczne zaimplementowanie i włączenie do koszyka wodoru produkowanego na bazie energii z MFW. Bez offshore nie będzie wodoru”.

Cele Klastra Technologii Wodorowych

Kłostowska wskazuje, że celem Klastra Technologii Wodorowych jako organizacji, która zrzesza sektor wodorowy, jest przede wszystkim stworzenie zintegrowanej platformy współpracy między różnymi podmiotami.

„Promujemy innowacyjne rozwiązania. Poprzez udział w międzynarodowych projektach chcemy się przyczynić do transferu wiedzy, oraz zwiększyć efektywność i konkurencyjność całego sektora. Integrując różne kompetencje, klaster stawia sobie za zadanie promowanie nowoczesnych technologii, identyfikowanie optymalnych rozwiązań w zakresie produkcji, dystrybucji i magazynowania wodoru, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego. Jako otwarta organizacja stawiamy na współpracę międzybranżową i międzysektorową. Działania podejmowane w ramach klastra umożliwiają partnerom biznesowym, instytucjom badawczym i administracji publicznej skoordynowane podejście do wspólnych wyzwań branżowych, a także merytorycznej płaszczyzny do dialogu. Powołanie grupy roboczej wiąże się z kilkoma aspektami. Pierwszy to ramy regulacyjne, a drugą składową, która zostanie wypracowana, to utworzenie międzysektorowego łańcucha wartości. Te działanie docelowo pozwoli m.in. na wzmocnienie local contentu i konkurencyjności. Chcemy określić potrzeby i możliwości rynku wodoru w Polsce”.

Menadżerka Klastra przekonuje, że działania podjęte przez grupę Offshore2Hydrogen mogą wpłynąć na przyspieszenie rozwoju wodoru jako jednego z kluczowych elementów dla neutralnego dla klimatu systemu energetycznego.

Szanse i wyzwania dla Polski

W ocenie ekspertki Polska ma szansę na synergię między offshore wind a wodorem, lecz brakuje pewnych elementów, takich jak infrastruktura, technologie magazynowania i odpowiednie ramy regulacyjne. Newralgicznym punktem jest czas, który nieubłaganie płynie do wypełnienia zobowiązań związanych z dyrektywami i aktami delegowanymi.

– Potrzebujemy intensywnej współpracy międzysektorowej i wsparcia administracji rządowej i samorządowej- przekonuje.

„W mojej opinii największym wyzwaniem w rozwoju synergii między tymi dwoma sektorami jest skuteczne zrównoważenie kosztów i technologii. Początkowe inwestycje związane z produkcją wodoru z MFW oraz utrzymanie instalacji offshore generują znaczne koszty, a eksploatacja technologii wodorowej wymaga uwzględnienia aspektów finansowych. Integracja różnych technologii, takich jak MFW i elektroliza, wymaga zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych. Kluczowe jest również zapewnienie efektywności procesów produkcji wodoru, zwłaszcza przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, logistyka i transport oraz zagadnienia bezpieczeństwa i produkcji wodoru stanowią istotne wyzwania. Zgodność z przepisami, regulacjami i akceptacja społeczna są równie istotne, podkreślając potrzebę kompleksowego podejścia, współpracy między obszarami przemysłu oraz zaangażowania wszystkich interesariuszy dla sukcesu tego rodzaju projektów”

Dodaje, że polskie podmioty mogą w pełni zaangażować się w budowę łańcucha wartości. Jest to szansa nie tylko na rozwój gospodarczy, dekarbonizację, ale także perspektywiczne inwestycje w innowacyjne technologie. 

Artykuł powstał we współpracy z

Inkubator Starter

Zostaw komentarz

Strona główna » Kłostowska: Wyzwaniem synergii wodoru i offshore jest skuteczne zrównoważenie kosztów i technologii