Jest projekt rozporządzenia ws. planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód między Władysławowem a Łebą

Wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie „przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego – wody przyległe do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby”. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury obejmuje inwestycje związane z morskimi farmami wiatrowymi.  

W projekcie planu uwzględniono inwestycje strategiczne o znaczeniu krajowym oraz międzynarodowym, na które wydane zostały decyzje ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze wodnym. Inwestycje te stanowią przedsięwzięcia wspomagające niezależność energetyczną Polski (uwzględnioną w strategicznych dokumentach krajowych). Jak podkreślono w projekcie planu, jako priorytetowe zostały uznane:

  • budowa obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
  • przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie ułożenia i utrzymywania kabli odprowadzających energię elektryczną z zespołu morskich farm wiatrowych;
  • budowa podmorskiego, elektroenergetycznego połączenia kablowego HVDC pomiędzy Polską i Litwą (Harmony Link).
Źródło: Biuro Urbanistyczne PPP sp. z o.o.

W planie wyznaczono akweny, w których zapewnia się możliwość układania i utrzymywania obiektów i urządzeń infrastruktury przesyłu energii elektrycznej. W zakresie infrastruktury technicznej do obsługi morskich farm wiatrowych wyznaczono akwen LJW.09.I (obszar o powierzchni 11,70 km2 na wysokości Choczewa), gdzie Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał decyzje na ułożenie i utrzymywanie kabli odprowadzających energię elektryczną wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym projektowanych farm wiatrowych (Baltic Power, Baltica 1, Baltica 2, Baltica 3, B-Wind i C-Wind). Ponadto, na potrzeby przesyłu energii z morskich farm wiatrowych wyznaczono podakweny 11.04.I, 12.02.I oraz 15.05.I.

Akwen LJW.13.I stanowi obszar przeznaczony na rozwój elektroenergetycznej infrastruktury technicznej związanej z inwestycją polegającą na budowie nowego podmorskiego połączenia kablowego HVDC pomiędzy Polską i Litwą – Harmony Link. Akweny te stanowią także pewną rezerwę przestrzenną dla realizacji kolejnego etapu budowy infrastruktury technicznej do obsługi morskich farm wiatrowych.

Port Morski w Łebie

W tym kontekście należy wskazać, że w ramach rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu LJW.04.Fp (wejście do Portu w Łebie) wskazano, że jest on przeznaczony na cele rozbudowy portu morskiego w Łebie, w tym rozbudowy infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do portu. W akwenie tym dopuszczone będzie wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji na cele budowy infrastruktury portowej związanej z przyszłym rozwojem portu. Akwen LJW.04.Fp stanowi obszar rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego w Łebie, zgodnie ze wstępną koncepcją przebudowy wejścia do portu w Łebie).

W 2021 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Łeba sporządzona została wstępna koncepcja przebudowy wejścia do portu w Łebie w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i manewrowania jednostek obsługujących morskie farmy wiatrowe. Planowana przebudowa ma na celu poszerzenie wejścia do portu umożliwiającego wejście jednostek o długości ponad 60 m. W 2022 r. Urząd Morski w Gdyni zlecił Instytutowi Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk opracowanie „Analizy falowania i ruchu rumowiska wzdłuż portów oraz w portach Rowy i Łeba”. Opracowanie miało na celu przeprowadzenie analizy możliwości przebudowy wejścia do portu w Łebie.

W analizie przedstawiono różne potencjalne warianty rozbudowy portu morskiego w Łebie, w tym wejścia do portu. Jedna z koncepcji przedstawia najbardziej możliwą rozbudowę portu ze wszystkich prezentowanych wariantów. Zgodnie z tą koncepcją wybudowany zostanie nowy falochron wschodni (o długości 350 m) oraz przedłużony zostanie falochron zachodni (o 135 m). Realizacja tego wariantu koncepcji obejmuje także powstanie nowego basenu z nabrzeżem przeładunkowym o długości 180 m, które mogłoby być przystosowane do obsługi dużych gabarytowo elementów siłowni wiatrowych. 

Port Morski we Władysławowie

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego poza wyznaczonymi akwenami o funkcji podstawowej, dopuszczono opcję „funkcjonowanie portu” także na akwenie LJW.18.T i LJW.19.I w celu umożliwienia poprawnego funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie oraz jego ewentualnej rozbudowy. Przypomnijmy, że port jest rozważany jako baza serwisowa dla morskich farm wiatrowych. W koncepcji opracowanej przez WUPROHYD Sp. z o.o. w lipcu 2021 r. zakładano rozbudowę portu w kierunku wschodnim, biorąc pod uwagę również realizację niektórych budowli infrastruktury portowej poza aktualną wschodnią granicą Portu Władysławowo.

Główne elementy rozbudowy portu morskiego we Władysławowie to:

  • przedłużenie Falochronu Zachodniego;
  • budowa osłonowego Nowego Falochronu Wschodniego z pirsem i nabrzeżem;
  • rozbudowa portu za istniejącym Falochronem Wschodnim, w tym wybudowanie nowego placu składowego z nabrzeżami oraz pirsami, a także terminalu do przeładunków oraz nowej infrastruktury drogowej i kolejowej. Nowy plac składowy ma być centralnym miejscem nowej części portu;
  • zapewnienie odpowiednich rozwiązań w celu ustabilizowania ruchu rumowiska i zahamowania procesu spłycania toru podejściowego w okresie występowania sztormów północno-zachodnich i wschodnich oraz ukierunkowania naturalnych ruchów rumowiska z zachowaniem możliwości zasilania Półwyspu Helskiego.

Zostaw komentarz

Strona główna » Jest projekt rozporządzenia ws. planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód między Władysławowem a Łebą