Energomontaż-Północ Gdynia: Postanowienie o zatwierdzenie układu

26 października 2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie, którym zatwierdził układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu “Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni.

Postanowienie stało się prawomocne 10 listopada 2023 r. zgodnie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 roku poz. 2309 ze zm.). Spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie, objęła funkcję nadzorcy wykonania układu z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ.

Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia zatwierdzającego układ „Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. odzyskuje zarząd nad majątkiem. Oznacza to, że samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą bez nadzoru sądu restrukturyzacyjnego oraz innych organów pozasądowych.

Wszystkie zobowiązania „Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. powstałe przed dniem układowym, tj. przed dniem 23 lutego 2023 r. zostały objęte układem. Wierzytelności objęte układem będą wykonywane na zasadach i terminach określonych w postanowieniu o zatwierdzeniu układu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Nadzorcą wykonania układu jest adwokat Rafał Kowalczyk (tel. 537 408 403; e-mail: energomontaz@zfrsa.pl). Biuro Nadzorcy wykonania układu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (Poznań, ul. Grunwaldzka 38; tel.: 61 222 43 81).

Kapitał zakładowy „Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. w wyniku konwersji wierzytelności ujętych w Grupie II (zgodnie z postanowieniem sądu o zatwierdzeniu układu) został podwyższony o kwotę 51 485 436 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), i aktualnie wynosi 180 423 478 zł (sto osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) w drodze emisji 51 485 436 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), nowych akcji zwykłych imiennych serii F.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zatwierdzeniem układu, Sąd wydał również postanowienie o umorzeniu postępowania dotyczącego upadłości Spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

Źródło: Energomontaż-Północ Gdynia S.A

Zostaw komentarz

Strona główna » Energomontaż-Północ Gdynia: Postanowienie o zatwierdzenie układu