Decyzja środowiskowa będzie wydawana szybciej


Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, która ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przewiduje wiele rozwiązań, mających na celu usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rada Ministrów przyjęła projekt regulacji.

Jednym z najważniejszych rozwiązań jest eliminacja zbędnych czynności związanych z prowadzeniem dalszego postępowania w sytuacji, gdy już na wstępnym etapie stwierdzona zostanie niezgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu inwestycje drogowe, wodne i przeciwpowodziowe będą mogły być przygotowywane i realizowane znacznie szybciej.

Do nowego katalogu inwestycji strategicznych zostaną dodane linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego oraz inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Dla tych inwestycji na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie wymagana zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na znaczne usprawnienie procesu realizacji tych projektów.

Przyjęte rozwiązania przyspieszą również sprawy prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, a jednocześnie wyeliminują wątpliwości interpretacyjne, co do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – informuje Rada Ministrów w komunikacie.

Jak czytamy w Ocenie Skutkow Regulacji, przewidziane jest zupełnienie o plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (dla przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim przepisów, które regulują obowiązek badania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z mpzp, w tym obowiązek przedkładania wypisu i wyrysu mpzp z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie przedkładanie ich organom opiniującym i uzgadniającym.

Nowe przepisy z pewnością wpłyną na szybszą i bardziej efektywną realizację inwestycji, a jednocześnie będą przyczyniać się do ochrony środowiska i jego zasobów. Jest to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, który pozwoli na równoczesne osiągnięcie celów gospodarczych i ochrony środowiska.

Źródło: gov.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Decyzja środowiskowa będzie wydawana szybciej