Będzie aktualizacja Krajowego programu ochrony wód morskich

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzania, którego celem jest m.in aktualizacja przyjętego w 2017 r. Programu ochrony wód morskich w Polsce.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie (RD719), który ma zostać przyjęty w trzecim kwartale 2023 r. Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich, które utraci moc.

Jak czytamy na stronach rządowych, aktualizacja programu ochrony wód morskich określa m.in. działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich (w tym działania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne); działania doraźne; analizę wpływu działań podstawowych i działań doraźnych na wody pozostające poza obszarem wód morskich w celu zminimalizowania zagrożeń i, jeśli jest to możliwe, uzyskanie pozytywnego wpływu na te wody; sposób podejmowania działań podstawowych i działań doraźnych oraz stopień w jakim przyczyniają się one do osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich.

59 działań

Aktualizacja programu ochrony wód morskich opracowana została w oparciu o dokumenty przygotowane uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, w których kluczową kwestię stanowiła aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich oraz określone w oparciu o tę ocenę cele środowiskowe, do których osiągnięcia lub utrzymania kraje członkowskie zobowiązane były do roku 2020.

Mając na uwadze określone cele środowiskowe, zidentyfikowano szereg działań istniejących, oddziałujących na realizację celów. Działania te regulują intensywność działalności człowieka, dozwolony stopień zakłóceń w ekosystemach morskich, lokalizację oraz terminy realizacji planowanych przedsięwzięć, przyczyniają się do identyfikacji zanieczyszczeń wód morskich i służą przywróceniu poprzedniego stanu naruszonych elementów ekosystemów morskich.

Uwzględniono również działania o charakterze bodźców ekonomicznych, zachęcające użytkowników ekosystemów morskich do zachowań pozwalających na osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich, a tym samym zapewniające wszystkim zainteresowanym udział w osiągnięciu dobrego stanu środowiska wód morskich oraz przyczyniające się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich.

Łącznie zaproponowano 59 działań, zidentyfikowanych w celu zmniejszenia luki pomiędzy aktualnym stanem wód morskich po wdrożeniu istniejących i planowanych do wdrożenia działań, a dobrym stanem środowiska GES (Good Environmental Status). Przeprowadzone analizy kosztów i korzyści nowych działań potwierdzają zasadność realizacji proponowanych działań.

Według aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich realizowanej w ramach strategii morskiej, opracowanej przez właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, jedynie stan wód otwartych Basenu Bornholmskiego odpowiada stanowi dobremu, a zły stan środowiska występuje w wodach otwartych Zatoki Gdańskiej i wodach Zalewu Wiślanego.

Źródło: gov.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Będzie aktualizacja Krajowego programu ochrony wód morskich