Zmiany dotyczące planu łańcucha dostaw oraz sprawozdawczości

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rządowej autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr UC74). W dokumencie pojawiły się propozycje zmian przepisów dotyczących planów łańcuchów dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej oraz sprawozdawczości z nimi związanej.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), zmiany są odpowiedzią na zgłaszane przez wytwórców postulaty dotyczące przepisów regulujących obowiązki w zakresie planu łańcucha dostaw i usług oraz sprawozdawczości z jego wykonania.

-Z uwagi na kształtujące się doświadczenie wytwórców, którzy uzyskali prawo do porycia ujemnego salda w zakresie wykonywania obowiązków nałożonych na nich na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz kształtowanie się rynku dostawców i usługodawców, zasadnym jest wprowadzenie zaproponowanych zmian, tak aby umożliwić wytwórcom przedstawienie miarodajnych i pełniejszych danych – wyjaśniają autorzy projektu.

Na stronie RCL pojawił się też „poglądowy” projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 15 maja br. w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług. Celem projektowanego rozporządzenia jest ujednolicenie formy sporządzania sprawozdań, które stanowią kontynuację działań zmierzających do zwiększenia tzw. wskaźnika local content. Jak argumentowano, konieczność przedkładania Prezesowi URE sprawozdań z realizacji planu ma na celu uzyskanie efektu stałego zaangażowania wytwórcy w krajowy rynek przez cały okres realizacji inwestycji.

Zgodnie z ustawą, plan powinien składać się z części dotyczącej fazy budowlanej lub części dotyczącej fazy eksploatacyjnej. Również sprawozdania, w zależności od zaawansowania inwestycji, dotyczą fazy budowlanej lub eksploatacyjnej. Planuje się, że wzór sprawozdań dotyczących realizacji planu inwestycji morskich farm wiatrowych będzie obowiązywał do fazy likwidacji inwestycji morskich farmach wiatrowych, czyli do ok. 2058 r. tj. do przewidywanego zakończenia czasu życia instalacji, które zostaną oddane do użytkowania w wyniku rozstrzygnięcia aukcji z 2027 r.

Wydłużone terminy

W autopoprawce zaproponowano wydłużenie terminu na złożenie pierwszego ze sprawozdań z realizacji planu łańcucha dostaw i usług.

-Wytwórcy obecnie są na etapie opracowywania metodologii pozyskiwania i przetwarzania danych otrzymywanych od wykonawców i podwykonawców w ramach zawartych i zwieranych umów na dostawy i usługi, zatem wymaganie od nich złożenia pierwszego sprawozdania w terminie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji z art. 18 ust.1 (dla projektów I fazy) jest terminem zbyt krótkim na rzetelne zebranie, zweryfikowanie i przeanalizowanie otrzymanych informacji-czytamy.

W autopoprawce zaproponowano termin 18 miesięcy.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Podniesiono także kwestię uregulowanie przepisów zabezpieczających informacje przekazywane Prezesowi URE objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

– Dotychczasowe przepisy uprawniały wytwórców do przekazywania Prezesowi URE dwóch wersji planu łańcucha dostaw – jednej ze wskazaniem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa oraz drugą podlegającą publikacji i niezwierającą tych informacji. Tym samym konieczne stało się, aby analogiczne przepisy obowiązywały w odniesieniu do zaktualizowanego planu łańcucha dostaw oraz sprawozdań z jego wykonania – wyjaśniono w OSR.

We wzorze ww. rozporządzenia zawarto wyjaśnienie, że w przypadku, gdy informacje zawarte w sprawozdaniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, należy oznaczyć ten fakt w sposób niebudzący wątpliwości.

Prezesowi URE przyznano też uprawnienie do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej URE zaktualizowanych planów łańcucha dostaw i usług oraz sprawozdań z ich wykonania.

Zaproponowano też przepisy przejściowe regulujące status prawny spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie UC74 dotyczących pierwszego sprawozdania z realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, wskazując brak odpowiedzialności karnej za ich nieprzekazanie.

Źródło: RCL

Zostaw komentarz

Strona główna » Zmiany dotyczące planu łańcucha dostaw oraz sprawozdawczości