W Gdyni powstało Centrum Transferu Technologii

W dniu 3 kwietnia 2023 r. JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wręczył dr inż. Magdalenie Kukowskiej-Kaszuba nominację na stanowisko Dyrektora Centrum Transferu Technologii UMG.

Centrum Transferu Technologii UMG jest nowo utworzoną ogólnouczelnianą jednostką usytuowaną w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju UMG działającą w oparciu o Regulamin zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Centrum zostało powołane do wsparcia działań Uniwersytetu w zakresie lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego, współpracy z gospodarką, rozwoju umiejętności i przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania własnością intelektualną oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w celu komercjalizacji bezpośredniej wyników działalności naukowej i ich transferu do gospodarki.

Misją Centrum Transferu Technologii UMG jest kreowanie relacji biznesowych, wzmacnianie wynalazczości akademickiej oraz transfer wiedzy i technologii zorientowany na innowacyjność i aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. Centrum dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym naukowcom najdogodniejszą przestrzeń do rozwoju uniwersyteckich innowacji – mówi dr Kukowska-Kaszuba.

Utworzenie Centrum Transferu Technologii na UMG było jednym z kamieni milowych w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0, który Uniwersytet Morski w Gdyni realizuje w konsorcjum z Politechniką Śląską – liderem projektu. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Źródło: UM w Gdyni

Zostaw komentarz

Strona główna » W Gdyni powstało Centrum Transferu Technologii