Uczelnie mogą pozyskać dofinansowanie do kształcenia nowoczesnych kadr

Pół miliarda złotych z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego popłynie do szkół wyższych na wsparcie kierunków studiów przygotowujących kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy, a także podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w proces kształcenia na kierunkach objętych takim wsparciem. Już od 10 lipca do 31 października br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czeka na wnioski uczelni w konkursie „Kształcenie na potrzeby gospodarki”. Do programów kształcenia na kierunkach objętych wsparciem powinny być włączone zagadnienia dotyczące m.in. zmian klimatycznych, aspektów środowiskowych, energii odnawialnej, efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju.

Uczelnie poprowadzą projekty wynoszące na nowy poziom przygotowanie zawodowe studentów i umiejętności kadry dydaktycznej oraz umożliwiające ich lepsze dopasowanie do zapotrzebowania pracodawców i różnych gałęzi gospodarki.

program FERS
Źródło: NCBR

– Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia i umiejętności zgodnie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarki i rynku pracy to jedno z najpilniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską w obliczu transformacji klimatycznej i cyfrowej. Jestem przekonany, że rozwój osobisty można harmonijnie połączyć z planowaniem kariery zawodowej odpowiadającej wyzwaniom rozwojowym naszego kraju i poszczególnych regionów. Szkoły wyższe mają na tym polu ważną misję do spełnienia, ale wiem też, że nie zdołają samodzielnie sprostać temu zadaniu. Słowo klucz to w tym przypadku „współpraca” – współdziałanie z rynkiem, pracodawcami, specjalistami, ekspertami, i to już od etapu planowania, jak dana ścieżka edukacyjna ma przebiegać. Ma to bardzo konkretny, pozytywny wpływ na proces kształcenia – mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Za konkursem „Kształcenie na potrzeby gospodarki” stoi idea dostosowania uczelnianej oferty do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji, której szybkie tempo wymaga znacznej podaży nowych umiejętności, kompetencji oraz wiedzy.

W odróżnieniu od konkursu „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych”, w którym nabór wniosków już dobiega końca, nie typowano w nim konkretnych sektorów. Tym razem dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują kompleksowy program wsparcia realizowany na wybranym kierunku lub kierunkach studiów, umożliwiający dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych dofinansowaniem.

Kształcenie w praktyce

NCBR zainwestuje środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w projekty, które będą przewidywać co najmniej:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentek i studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne (w tym zagraniczne), zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki przez studentów i studentki, np. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, zajęcia wyrównawcze,
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia, m.in. w zakresie kompetencji cyfrowych, rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji i innych.

Do programów kształcenia na kierunkach objętych wsparciem, o ile jest to zasadne, powinny być włączone zagadnienia dotyczące m.in.: zmian klimatycznych, aspektów środowiskowych, energii odnawialnej, efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju oraz projektowania uniwersalnego i dostępności.

Budżet konkursu „Kształcenie na potrzeby gospodarki” wynosi 500 mln zł. Od 10 lipca do 31 października br. wnioski o dofinansowanie mogą składać uczelnie, które chcą realizować projekty samodzielnie lub w partnerstwie – z dowolnym podmiotem, w tym inną uczelnią. Poziom dofinansowania wynosi nawet 97 proc. wartości projektu. Wymagany jest bowiem niewielki wkład własny, wynoszący co najmniej 3 proc wartości przewidzianych wydatków. W ramach projektu można zaplanować również wydatki związane z zakupem niezbędnej infrastruktury oraz adaptacją pomieszczeń do realizacji nowych lub zmodyfikowanych kierunków studiów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje, że w efekcie konkursu kwalifikacje lub kompetencje na miarę wyzwań nowoczesnej gospodarki zdobędzie ok. 20 tys. studentów i 1,5 tys. przedstawicieli kadry akademickiej.

Więcej informacji na temat naboru „Kształcenie na potrzeby gospodarki” wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: NCBR

Zostaw komentarz

Strona główna » Uczelnie mogą pozyskać dofinansowanie do kształcenia nowoczesnych kadr