Syndyk: Procedura sprzedaży ST3 Offshore jest w toku. Może potrwać kilka miesięcy

Syndyk spółki ST3 Offshore sp. z o.o. będącej w upadłości poinformował, iż procedura sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jest w toku. Jak wyjaśnia, przedsiębiorstwo nie zostało jeszcze sprzedane, co oznacza również, iż na rachunku bankowym masy upadłości nie ma środków pieniężnych pochodzących z ceny sprzedaży pozwalających na zaspokojenie wierzycieli.


Jak wyjaśnia syndyk, procedura sprzedaży przedsiębiorstwa jest trzyetapowa. W pierwszej kolejności zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, po zawarciu której syndyk zwróci się do właściwego ministra o wyrażenie zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Minister wyda zgodę bądź odmówi jej udzielenia w trybie decyzji administracyjnej. W przypadku pozytywnej decyzji właściwego ministra, strony przystąpią do drugiego etapu tj. umowy warunkowej, po zawarciu której zostanie skierowane zapytanie do uprawnionych podmiotów (m.in. Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście SA oraz Skarb Państwa) czy korzystają z ustawowego prawa pierwokupu. W przypadku złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, strony przystąpią do zawarcia umowy ostatecznej tj. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa i przeniesienia nieruchomości. Syndyk przewiduje, iż proces sprzedaży potrwa kilka miesięcy.

Dopiero po zawarciu umowy docelowej sprzedaży ST3 Offshore, syndyk będzie uprawniony do rozpoczęcia procedury spłaty zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości (m.in. należności wobec pracowników za okres od 31 marca 2020 r. i należności z tytułu pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), które stanowią koszty postępowania upadłościowego. Po zapłacie wszystkich kosztów powstałych w okresie upadłości, otworzy się droga do zaspokajania wierzycieli według poszczególnych kategorii zaspokojenia na podstawie ostatecznego planu podziału. Plan podziału obejmie zatem wszystkie wierzytelności powstałe do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości tj. do dnia 30 marca 2020 r. włącznie, które zostały uznane na liście wierzytelności.

Warunkiem koniecznym do przygotowania przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości jest prawomocna i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza lista wierzytelności. Lista wierzytelności została przez syndyka złożona w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie w dniu 01 marca 2021 r. W toku postępowania zostały również sporządzone i złożone uzupełniające listy wierzytelności. Aktualnie w Sądzie trwa weryfikacja formalna złożonej listy obejmującej około 800 zgłoszeń wierzytelności

Mając na uwadze powyższe okoliczności, syndyk nie ma obecnie możliwości wskazania nawet przybliżonego terminu zaspokojenia poszczególnych wierzytelności, w tym wierzytelności pracowniczych.
O przystąpieniu do sporządzenia ostatecznego planu podziału, syndyk poda informacje publicznie na stronie internetowej ST3 Offshore – czytamy w komunikacie.

Źródło: ST3 Offshore

Zostaw komentarz

Strona główna » Syndyk: Procedura sprzedaży ST3 Offshore jest w toku. Może potrwać kilka miesięcy