Rusza przetarg dot. terminala instalacyjnego w Świnoujściu

28 czerwca br. pojawiła się informacja o przetargu rozpisanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, dotyczącym „Budowy zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. Oferty w ramach przetargu nieograniczonego można składać do 1 sierpnia 2023 r. Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za część hydrotechniczną terminala instalacyjnego w Świnoujściu.

Jest to przetarg nieograniczony figurujący pod numerem OZ-092/3/IPU-7/2023. Przedmiotem zamówienia jest „rozbudowa istniejących Nabrzeży nr 1 i nr 2 wraz z rob. czerpalnymi (głęb. techniczna -10,5 m) – Odcinek I oraz bud. ścianki szczelnej wraz z zakotwieniem dla przyszłego Nabrzeża nr 3 wraz z rob. czerpalnymi (głęb. techniczna -12,5 m) i zalądowieniem cz. akwenu pom. ścianką szczelną a istniejącym nabrzeżem nr 3 – Odcinek II oraz uzyskanie pozwolenia na użytk. w ramach inwestycji”.

Pozwolenie na użytkowanie (częściowe) należy uzyskać osobno dla każdego z etapów zadania, tj. dla Odcinka I i dla Odcinka II.

Planowany terminal przeznaczony będzie głównie do przeładunku, składowania i wstępnego montażu elementów morskich turbin wiatrowych oraz serwisowania eksploatowanych turbin wiatrowych szczególnie w okresie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku oraz również do przeładunku i składowania innych ładunków ponadgabarytowych, przestrzennych, ciężkich lub zjednostkowanych.

Zgodnie z art. 388 pkt 2 lit. c Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie:

a) robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym robót ziemnych wraz z czynnościami
i robotami towarzyszącymi,
b) robót drogowych,
c) robót hydrotechnicznych,
d) robót czerpalnych,
e) robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
f) robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
g) robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.

Oferty

Zainteresowane podmiot mogą składać oferty do 1 sierpnia br. do godz. 10:00. Składana oferta powinna zachować ważność do 28 listopada br.

Zamawiający umożliwi wykonawcom, na własny koszt i ryzyko, dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 4 lipca 2023 r. o godz. 10:00 – zbiórka przed bramą wjazdową na teren byłej Stoczni Gryfia.

Terminy

Od zawarcia kontraktu z wykonawcą realizacja robót budowlanych i uzyskania bezwarunkowych
i prawomocnych pozwoleń na użytkowanie powinna być zgodna z harmonogramem realizacji robót, w którym figurują dwie daty – tj. 31 grudnia 2024 r. (Odcinek I) i 31 lipca 2025 r. (Odcinek II).

Dofinansowanie z UE

Zamówienie dotyczy programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. otrzymał 85% dofinansowania kosztów całkowitych projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Całkowity koszt projektu to 77,5 mln euro, kwota dofinasowania to 65,9 mln euro. 

Zostaw komentarz

Strona główna » Rusza przetarg dot. terminala instalacyjnego w Świnoujściu