Rada UE i Parlament porozumiały się ws. przepisów o odbudowie przyrody

W ubiegłym tygodniu Rada UE i Parlament Europejski uzgodniły wspólne stanowisko dotyczące przepisów o odbudowie przyrody (EU Nature Restoration Law). Wyznaczono w nich wiążący cel na poziomie unijnym, który będzie wymagał od państw członkowskich objęcia do 2030 r. skuteczną odbudową co najmniej 20% unijnych obszarów lądowych i morskich. Do 2050 r. odbudowa powinna objąć wszystkie wymagające jej ekosystemy.

Rada i Parlament uzgodniły, że nowe przepisy będą służyć odbudowie zdegradowanych siedlisk w krajach UE. Dotyczy to ekosystemów lądowych, przybrzeżnych, morskich i słodkowodnych. Celem jest odbudowanie co najmniej 30% tych siedlisk w całej UE do 2030 r. Należy kontynuować starania o objęcie nią 60% siedlisk do 2040 r. i 90% do 2050 r.

Państwa członkowskie będą musiały przyjąć krajowe plany odbudowy przyrody w drodze otwartej, transparentnej i przejrzystej procedury. W dokumentach szczegółowo będą opisane działania, które mają pozwolić na osiągnięcie wskazanych celów. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem, państwa członkowskie UE powinny traktować priorytetowo obszary znajdujące się na obszarach Natura 2000. Parlament i Rada uzgodnili również, że po osiągnięciu przez obszar dobrego stanu, kraje UE powinny dążyć do zapewnienia, że nie ulegnie on znacznemu pogorszeniu.

Przepisy muszą zostać jeszcze oficjalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę. Następnie zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie po 20 dniach.

Wcześniej do planowanych zmian odniosło się Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Wind Europe. Organizacja branżowa wskazała, że odbudowa przyrody i rozwój energetyki wiatrowej idą ze sobą w parze. Sektor wiatrowy nieustannie dąży do łagodzenia swojego wpływu na przyrodę i różnorodność biologiczną. Branża unika budowy farm wiatrowych w okresach lęgowych ptaków lub wzdłuż głównych szlaków migracyjnych. Ponadto, ograniczane jest zanieczyszczenie hałasem wobec organizmów morskich, generowanym podczas instalacji morskich farm wiatrowych, stosując m.in. kurtyny bąbelkowe. Wind Europe wskazuje również, że branża ściśle współpracuje z władzami lokalnymi i ornitologami, aby poszerzyć wiedzę na temat najbardziej wrażliwych gatunków, a także wdraża rozwiązania, które mają ograniczać wpływ farm wiatrowych.

Źródło: Parlament Europejski/WindEurope

Zostaw komentarz

Strona główna » Rada UE i Parlament porozumiały się ws. przepisów o odbudowie przyrody