Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki Baltic Power

Spółka projektowa Baltic Power ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki Baltic Power sp. z o.o.

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o pracę na wskazanym stanowisku oraz link do aplikowania znajdują się tutaj: CZŁONEK ZARZĄDU – BALTIC POWER SP. Z O.O., ORLEN S.A., Warszawa (erecruiter.pl). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30.08.2023 r.

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

  • Współzarządzanie działalnością spółki w ramach zarządu
  • Współtworzenie i zapewnienie realizacji strategii spółki
  • Efektywną współpracę w ramach Grupy Kapitałowej

Od kandydatów spółka oczekuje:

  • Doświadczenia w zarządzaniu pracą zespołów
  • Umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych
  • Posiadania dodatkowych umiejętności, takich jak: wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i etyczne oraz dyspozycyjność
  • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bezpośrednie kontakty biznesowe – mile widziana

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki:

1. Posiadać wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych

2. Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

3. Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek

4. Spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

Źródło: Baltic Power

Zostaw komentarz

Strona główna » Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki Baltic Power