Polenergia: Zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą wpłynąć na zmianę terminów realizacji MFW Bałtyk II i III

Zakłócenia w łańcuchach dostaw dla morskich farm wiatrowych mogą wpłynąć na zmianę harmonogramu realizacji projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III – poinformowała Polenergia.

Spółka zwraca uwagę, że obserwowane zakłócenia spowodowane m.in. odpływem i tak ograniczonych zasobów kadrowych i sprzętowych z sektora morskich farm wiatrowych do innych sektorów może skutkować koniecznością zmiany w harmonogramach budowy projektów morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.

Michał Michalski, prezes Polenergii, w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na pojawiające się wyzwania przy realizacji inwestycji. Jak zaznaczył, wielu deweloperów rozwija projekty w tym samym czasie, co powoduje, że mniej dostawców jest dostępnych w tym oknie czasowym, a wzmożony popyt podwyższa ceny. Jednocześnie zapewnił, że spółka prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw na potrzeby realizacji projektów Bałtyk II i Bałtyk III. Zapowiedział również, że pierwsze prace przygotowawcze przy wspomnianych projektach Bałtyk II i Bałtyk III mają rozpocząć się już w 2024 r., z kolei prace budowlane w 2025 r. Według szacunków Polenergii i Equinor nakłady wymagane do przygotowania projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III do rozpoczęcia prac budowlanych (DEVEX) wyniosą ok. 950 mln zł, a całkowity CAPEX dla obu farm wyniesie 21-24 mld zł.

Equinor i Polenergia realizują wspólnie trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3 GW. Oprócz projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, partnerzy rozwijają także 1,56 GW mocy w ramach projektu Bałtyk I, który jest najbardziej zaawansowaną inwestycją drugiej fazy offshore wind w Polsce. Projekt jest przygotowywany do aukcji w 2025 r.

4 maja 2021 r, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał na rzecz spółek MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. z o.o. (oddzielnie dla każdej spółki) decyzje o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych, odpowiednio w MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, o mocy 720 MW każda.

W 2022 r. doszło do zmian regulacyjnych poprzez nowelizację Ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, które pozwalają od 2022 r. indeksować cenę energii, po jakiej będzie rozliczane ujemne saldo oraz rozliczać wsparcie dla projektu w euro. Dzięki temu powinna poprawić się przewidywana rentowność projektów MFW Bałtyk II i III.

We wrześniu 2023 r. uzyskano decyzję zmieniającą dla pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego wydanego w 2014 roku dla MFW Bałtyk III. Zmiana decyzji a następnie przeniesienie praw z niej wynikających (wniosek o przeniesienie praw złożony w październiku 2023 r.) zapewni ciągłość korytarza (w części morskiej) dla infrastruktury przyłączeniowej dla wszystkich trzech projektów MFW.

W październiku 2023 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, Spodziewany termin uzyskania decyzji to listopad 2023.

Zabezpieczenie działek na potrzeby lokalizacji infrastruktury przyłączeniowej na lądzie dla MFW Bałtyk I rozpocznie się po wewnętrznym zatwierdzeniu strategii i budżetu. Działki prywatne wzdłuż trasy kabla eksportowego dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III są zabezpieczone umowami służebności przesyłu w około 90%. Działki instytucjonalne zostaną zabezpieczone w drodze decyzji administracyjnej na podstawie specustawy przesyłowej.

W ramach realizacji projektów prowadzone są ciągłe aktywne działania w obszarze zarządzania interesariuszami w tym wspierania tzw. „local content”. Projekty podejmują szereg inicjatyw m.in. w zakresie informacji, komunikacji, edukacji i rozwoju łańcucha dostaw. Przykładami takich działań mogą być cykliczne spotkania informacyjne z lokalnymi społecznościami, otwarcie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łebie, wspieranie współpracy z polskimi przedsiębiorstwami jak np. Dni Dostawcy, czy też udział w akcjach edukacyjnych.

Źródło: Polenergia

Zostaw komentarz

Strona główna » Polenergia: Zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą wpłynąć na zmianę terminów realizacji MFW Bałtyk II i III