Polenergia ocenia ryzyka dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

Na stronach polskiej spółki energetycznej Polenergii pojawił się skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 r. Podmiot w dokumencie ocenia wpływ wojny w Ukrainie i sytuacji na rynku energii na działalność spółki, w tym realizację projektów morskich elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Jak czytamy, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, inwestor na bieżąco monitoruje i identyfikuje czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe Polenergii. Oto kilka najważniejszych informacji dotyczących projektów offshore wind pochodzących z raportu opublikowanego 24 maja br.

Inwestor kontuynuje prace rozwojowe w segmencie morskich farm wiatrowych. Grupa Polenergia posiada 50% udziałów w spółkach MFW Bałtyk I S.A., MFW Bałtyk I Sp. z o.o., MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk
III
Sp. z o.o. przygotowujących do budowy trzy morskie farmy wiatrowe zlokalizowane na Morzu
Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW.

Ryzyka dla harmonogramów projektów MEW

W krótkiej perspektywie czasowej wzrost cen surowców i produktów na rynku oraz chwilowe braki pracowników u podwykonawców mogą spowodować opóźnienia w realizacji projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych – informuje inwestor.

-Zmiany stóp procentowych powodują zmienność kosztów finansowania, a wzrost cen surowców i towarów w połączeniu ze zmiennością kursu EUR/PLN może doprowadzić do wzrostu łącznych kosztów inwestycji. Regulacja cen maksymalnych sprzedaży energii dla wytwórców w 2023 r. może skutkować spadkiem parametrów ekonomicznych realizowanych inwestycji. W związku ze wzrostem cen paliw oraz zapotrzebowania na gaz na rynku europejskim, obserwowane są zakłócenia w łańcuchach dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, w tym powodowanych odpływem i tak ograniczonych zasobów kadrowych i sprzętowych z sektora morskich farm wiatrowych do sektora wydobycia węglowodorów na morzu, co może skutkować koniecznością zmiany w harmonogramach budowy projektów morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III – czytamy w raporcie.

Grupa informuje, że 6 czerwca 2022 roku spółka MFW Bałtyk II Sp. z o.o. złożyła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek notyfikacyjny mający na celu wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie indywidualnego wsparcia przyznanego dla projektu MFW Bałtyk II, oraz o wydanie – po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej udzielonej spółce – decyzji o zmianie pierwszej decyzji Prezesa URE i ustalenie ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda dla projektu. Wniosek jest obecnie procedowany przez Komisję Europejską w trybie procedury prenotyfikacyjnej.

11 kwietnia 2023 r. MFW Bałtyk II Sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III Sp. z o.o. przedłożyły Prezesowi URE aktualizację dokumentacji w ramach wniosku MFW Bałtyk II sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2022
roku o wszczęcie procedury prenotyfikacji indywidualnej pomocy publicznej dla projektu MFW Bałtyk II
(z uwzględnieniem późniejszych zmian tego wniosku) oraz wniosek MFW Bałtyk III sp. z o.o. o
wszczęcie procedury prenotyfikacji indywidualnej pomocy publicznej dla projektu MFW Bałtyk III.

W grudniu 2022 r. został podpisany przez MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III kontrakt z wybranym
dostawcą systemów elektroenergetycznych Hitachi Energy. Prowadzone są postępowania zakupowe
mające na celu wybór instalatorów i dostawców kabli eksportowych, wewnętrznych oraz statków
instalacyjnych.

Zrealizowano już szczegółowe badania geotechniczne niezbędne do projektowania fundamentów turbin
wiatrowych i morskiej stacji elektroenergetycznej oraz do projektowania zespołu urządzeń
wyprowadzenia mocy prowadzone przez MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o.
Rozpoczęto analizę wyników badań oraz szczegółowe geotechniczne badania laboratoryjne próbek
rdzeniowych.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji z prawem poboru. W ramach
emisji spółka planuje pozyskać wpływy w wysokości od 500 do 750 mln zł. Celem emisji
jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych, w tym
w dotyczących morskich farm wiatrowych.

Inwestor przygotowuje się do litewskiej aukcji

Ponadto czytamy, że Grupa Polenergia wspólnie z litewskim partnerem lokalnym firmą Modus oraz wybranym doradcą firmą Ramboll, kontynuuje przygotowania do udziału w aukcji na Litwie z projektem morskiej farmy wiatrowej o mocy 700 MW. Trwają prace nad koncepcją techniczną i ekonomiczną projektu. Oczekiwany termin rozpoczęcia aukcji to III kwartał 2023 r.

Źródło: Polenergia

Zostaw komentarz

Strona główna » Polenergia ocenia ryzyka dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III