MKIŚ wydłuża prace zespołu ds. ceny maksymalnej za energię z morskich farm wiatrowych

Ministerstwo klimatu i środowisko wydłuża prace zespołu do spraw ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych do 14 czerwca 2024 r. Pierwotnie termin ten wyznaczono na 15 maja 2024 r.

Resort informuje, że przewodniczący zespołu po uzgodnieniu z Ministrem Klimatu i Środowiska, podjął decyzję o wydłużeniu terminu prac zespołu do 14 czerwca 2024 r. na podstawie § 9 ust. 2 Zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania zespołu do spraw ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji.

-Ze względu na specyfikę II fazy systemu wsparcia, a także otoczenie międzynarodowe, konieczne jest wykonanie dodatkowych analiz warunków panujących obecnie na rynku energii elektrycznej w celu zapewnienia odpowiednio wyliczonej ceny maksymalnej stanowiącej podstawę rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – wyjaśnia resort.

19 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu. Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2024 r. Zadaniem zespołu jest wypracowanie na podstawie dostępnych danych dotyczących kosztów wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych i cen energii, rekomendacji w zakresie ceny maksymalnej za energię elektryczną, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców.

– Nieprawidłowo wyliczona cena maksymalna może uniemożliwić rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce lub spowodować wystąpienie nadmiernego wsparcia, co skutkowałoby z jednej strony nadzwyczajnie wysokimi zyskami wytwórców, drugiej zaś nadmiernym obciążeniem odbiorców końcowych – powiedział wiceminister Miłosz Motyka podczas pierwszego spotkania.

Obowiązek określenia tej ceny nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu art. 31 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 182). Wskazanie to następuje w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. Pierwszą aukcję offshore wind zaplanowano na 2025 r.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » MKIŚ wydłuża prace zespołu ds. ceny maksymalnej za energię z morskich farm wiatrowych