Minister wskaże port serwisowy w drodze rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw pojawił się jednolity tekst ustawy o portach i przystaniach morskich, zawierający ważne zmiany dotyczące nieruchomości portowych oraz obsługi morskich farm wiatrowych. Nowe przepisy wprowadzają wiele istotnych ułatwień i usprawnień, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa żeglugi oraz wspomóc rozwijający się sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Jednym z kluczowych punktów nowelizacji jest upoważnienie ministra ds. gospodarki do wyznaczenia portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych. To ważne działanie w kontekście rozwoju nowego rynku w Polsce – morskiej energetyki wiatrowej. Obecnie bazy serwisowe dla farm wiatrowych są rozwijane przez inwestorów w Łebie i Ustce, a wyznaczenie portu do ich obsługi może przyspieszyć rozwój tej obiecującej gałęzi przemysłu.

Zapis brzmi dokładnie „Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw klimatu, może wskazać, w drodze rozporządzenia, port przeznaczony do obsługi morskich farm wiatrowych, mając na względzie potrzeby w zakresie obsługi morskich farm wiatrowych oraz ich planowane rozmieszczenie, a także zapewnienie realizacji dotychczasowych usług świadczonych w tym porcie dla użytkowników niezwiązanych z morską energetyką wiatrową”.

Podmiotem zarządzającym takim portem będzie dyrektor urzędu morskiego, który na podstawie art. 25 ustawy o portach będzie mógł następnie powierzyć zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi lub ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zmiany zostały wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma również na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi. Wprowadza szereg zmian, które mają na celu zwiększenie efektywności działań administracji morskiej oraz usprawnienie nadzoru nad czynnościami uznanych organizacji upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej.

Warto także zwrócić uwagę na przepisy dotyczące nieruchomości portowych i baz serwisowych. Nowa ustawa przyznaje Skarbowi Państwa prawa pierwokupu udziałów albo akcji w spółce handlowej, która dysponuje prawami do nieruchomości położonej w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. To kluczowy krok mający na celu zapewnienie kontrolowania kluczowych aktywów portowych przez państwo.

Kolejną ważną zmianą jest zastąpienie umowy przedwstępnej dokumentami koncesji wraz z projektem umowy koncesji lub projektem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Te zmiany wynikają z faktu, że ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie przewidują umowy przedwstępnej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Strona główna » Minister wskaże port serwisowy w drodze rozporządzenia