MFW Bałtyk II z decyzją lokalizacyjną dla lądowej infrastruktury do wyprowadzenia mocy

7 marca 2024 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji odcinka lądowej infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk II, projektu realizowanego wspólnie przez polską firmę Polenergia oraz norweską spółkę Equinor.

Inwestycja dotyczy budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk II – odcinka lądowej infrastruktury przyłączeniowej.  Inwestycja będzie realizowana na terenie gmin Ustka i Redzikowo.

W zakresie inwestycji planuje się budowę odcinków lądowych kabli morskich 220 kV wraz ze stanowiskami muf przejściowych. Przesył energii elektrycznej na lądzie realizowany będzie wielotorową linią kablową NN prądu przemiennego, o napięciu roboczym 220 kV. Kable eksportowe połączą MFW Bałtyk II z lądową stacją elektroenergetyczną, która z kolei zostanie połączona ze stacją elektroenergetyczną PSE S.A. 400/110 kV Słupsk linią kablową o napięciu 400 kV.

Jak wskazuje Wojewoda w decyzji, trasa odcinków lądowych kabli morskich realizowanych metodą bezwykopową HDD do muf przejściowych nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania. Teren przeznaczony na lokalizację muf przejściowych w części będzie wymagał przeprowadzenia niezbędnych prac niwelacyjnych, tymczasowego utwardzenia terenu i wykonania usunięcia drzew i krzewów.

Trasa projektowanych linii kablowych 220 kV oraz 400 kV wraz z kanalizacjami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą przebiegać będzie przede wszystkim przez tereny rolnicze i leśne. Na odcinkach trasy linii prowadzonych metodą wykopów otwartych konieczne będzie wykonanie wycinki drzew i krzewów. Szerokość terenu podlegającego wycince drzew i krzewów będzie powiększona w rejonie stanowisk muf. Na odcinkach trasy linii prowadzonych przy pomocy metod bezwykopowych (tam gdzie jest to możliwe uwzględniając przyszłą eksploatację) nie będzie wymagane trwałe wylesienie terenu. W pozostałych terenach (głównie rolniczych) nie będzie konieczności zmiany sposobu zagospodarowania.

Odcinek lądowy kabli morskich 220 kV zostanie wykonany w technologii przewiertu sterowanego HDD do muf przejściowych służących do łączenia kabli morskich z lądowymi. Zastosowane zostaną trzy stanowiska muf przejściowych (w tym jedno zapasowe), w dwóch zostaną umieszczone mufy przejściowe służące do połączenia kabli morskich z kablami lądowymi.

Orientacyjne wymiary stanowisk będą wynosiły około 16×4,2 m. Standardowa głębokość układania kabli 220 kV oraz 400 kV wynosić będzie 1,5 m. Kable zostaną ułożone w obsypce z betonitu oraz zabezpieczone płytami ochronnymi. Nad kablami 220 kV oraz 400 kV, na głębokości około 1,3 m zostaną ułożone kable telekomunikacyjne umieszczone w kanalizacji teletechnicznej, wykonanej z wykorzystaniem rur osłonowych HDPE.

Na odcinkach trasy wykonywanych z wykorzystaniem metod bezwykopowych kable będą układane w grubościennych rurach osłonowych HDPE. Planowana infrastruktura będzie uwzględniała istniejące uzbrojenie terenu. Projektowane kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu zostaną zabezpieczone przy pomocy rur osłonowych HDPE z zachowaniem odpowiednich odległości. Dodatkowo planowane są rozbiórki infrastruktury kolidującej m.in. wodociągowej i elektroenergetycznej. Tymczasowe drogi dojazdowe zostaną połączone na czas budowy z istniejącą siecią drogową.

MFW Bałtyk

Equinor i Polenergia realizują wspólnie trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3 GW. Oprócz projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, partnerzy rozwijają także 1,56 GW mocy w ramach projektu Bałtyk I, który jest najbardziej zaawansowaną inwestycją drugiej fazy offshore wind w Polsce. Projekt jest przygotowywany do aukcji w 2025 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Bałtyk II z decyzją lokalizacyjną dla lądowej infrastruktury do wyprowadzenia mocy