Łeba pokłada nadzieję w morskiej energetyce wiatrowej

Niewątpliwie rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim generuje rozwój gospodarczy nie tylko w skali krajowej. Na korzyści płynące z powstającej branży offshore wind liczą nadmorskie miasta, w szczególności te, na terenie których powstają porty i bazy serwisowe. Wśród nich jest Łeba, która liczy na to, że dzięki nowemu sektorowi odwróci się trend m.in. malejącej liczby ludności.

Burmistrz Łeby co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy opracowanie na temat stanu nadmorskiej miejscowości. Dokument „Raport o stanie Gminy Miejskiej Łeba za 2022 rok” obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. 27 czerwca podczas LV Sesji Rady Miejskiej w Łebie odbyła się debata nad raportem.

Liczba ludności maleje, ale inwestycje mogą odwrócić trend

Z raportu wynika, że liczba ludności w Łebie zmniejsza się od lat. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej cały czas w Łebie rośnie, od 18,3% w 2017 roku do 23,8% w 2021 r., oraz jest wyższy od średniej wśród gmin porównywalnych.

Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w porównaniu do osób w wieku produkcyjnym jest w Łebie wyższy od gmin porównywalnych i w 2021 r. wyniósł aż 51,4%. Ogólnie należy stwierdzić, że ludność w Łebie starzeje się, a liczba ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym maleje – czytamy.

Rozwiązaniem mogą być inwestycje, także te związane z morską energetyką wiatrową. Władzie pokładają „dużą nadzieję w zmianie tego trendu” w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, rozbudowie portu i lokowaniu baz serwisowych w porcie w Łebie.

Już dwie takie bazy stworzą Baltic Power (Orlen, Northland Power) oraz Equinor z Polenergią. Jest szansa na stworzenie co najmniej jeszcze dwóch baz serwisowych. W każdej bazie miejsce pracy znajdzie od 60 do 100 osób. Ponadto szansą jest wykorzystanie terenów inwestycyjnych/przemysłowych przy Alei Św. Mikołaja na cele m.in. przemysłu dot. morskiej energetyki wiatrowej i stworzenie nowych miejsc pracy – informuje burmistrz w opracowaniu.

Kolejne szanse rodzi budowa elektrowni jądrowej w gminie Choczewo oraz budowa i elektryfikacja linii kolejowej do Łeby.

Wyzwania w edukacji zawodowej

Szkolnictwo zawodowe należy do kompetencji Starostwa Powiatowego w Lęborku, co rodzi problemy z dostosowaniem kierunków nauczania do potrzeb lokalnych. Łeba obserwuje niskie zainteresowanie młodzieży w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności w kierunku rybactwa czy rybołówstwa oraz przetwórstwa rybnego.

Burmistrz Miasta Łeby w dniu 14 grudnia 2021 r. podpisał list intencyjny mający na celu współpracę pomiędzy Powiatem Lęborskim i Gminą Miejska Rumia. Porozumienie ma dać szansę rozwoju młodym ludziom oraz stworzenia i rozwoju kierunków kształcenia wykorzystywanych w offshore wind.

W ubiegłym roku w wyniku prowadzonych rozmów Burmistrza Miasta Łeby ze Starostą Powiatu Lęborskiego, przedstawicielami firmy Energa Wytwarzanie S.A, Baltic Power Sp. z o.o., złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o utworzenie w Powiecie Lęborskim Branżowego Centrum Umiejętności w oparciu o Powiatowe Centrum Edukacyjne.

Założeniem jest kształcenie młodzieży dla m.in. portu serwisowego w Łebie, dając szansę młodzieży na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy nieopodal miejsca zamieszkania. W 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki I naboru, 60 wniosków uzyskało pozytywną ocenę, w tym wniosek Starostwa Powiatowego w Lęborku – informuje burmistrz.

W 2021 r. w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości podpisano umowę na realizację Projektu
„Pomorskie Żagle Wiedzy – pod żaglami w dorzeczu Łeby” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany do czerwca 2023 roku. Odbiorcami projektu są uczniowie: Szkoły Podstawowej w Łebie, ZSP w Choczewie, ZSP w Ciekocinie. Projekt będzie ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską.

Tereny inwestycyjne

W dniu 31 stycznia 2022 r. Rada Miejska w Łebie podjęła Uchwałę nr XXXIX/355/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie ul. Jachtowej „Łeba – ul. Jachtowa”. W planie wyznaczono trzy obszary, które mogą stanowić potencjał dla przyszłych deweloperów budujących bazy serwisowe na potrzeby obsługi morskich farm wiatrowych.

Do trzech obszarów należy również dodać działkę, którą nabył Equinor z Polenergią. Mamy więc w porcie minimum cztery bardzo atrakcyjne obszary mogące stanowić w przyszłości bazy serwisowe – informuje burmistrz w opracowaniu.

W dniu 28 marca 2023 r. Wojewoda Pomorski, reprezentując Skarb Państwa, podpisał akt notarialny, na mocy którego przekazał Łebie działki o łącznym obszarze 0,5583ha i wartości 1.836.807 zł. Nieruchomość zostanie połączona z Nabrzeżem Stoczniowym, które jest własnością gminy. Niedługo powstanie tam baza serwisowa morskich farm wiatrowych z bezpośrednim dostępem do akwenów portowych. W 2023 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na dzierżawę ww. terenu.

Obecnie dwóch deweloperów nabyło grunty w Łebie pod lokalizację baz/portów serwisowych
morskich farm wiatrowych tj. Equinor z Polenergią i Baltic Power. Gmina Miejska Łeba prowadzi
rozmowy z innymi deweloperami zainteresowanymi lokalizacją swojego portu serwisowego w Łebie – czytamy.

W celu promocji terenów inwestycyjnych podjęto współpracę z Invest in Pomerania.

Gmina Miejska Łeba opracowała wstępną koncepcję przebudowy wejścia do Portu w Łebie mającą na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i umożliwienie manewrowanie jednostkom obsługującym morskie farmy wiatrowe. Koncepcja przewiduje przebudowę falochronu wschodniego oraz budowę jednego lub dwóch basenów portowych o wymiarach 100mx80m; 30mx70mx30m. Koncepcja została przekazana do Urzędu Morskiego w Gdyni. Przebudowa portu w Łebie znalazła się również w Krajowym Planie Odbudowy, o co wnioskował burmistrz Łeby.

Źródło: Łeba.eu

Zostaw komentarz

Strona główna » Łeba pokłada nadzieję w morskiej energetyce wiatrowej