PGE Baltica szuka wykonawcy dokumentacji środowiskowej dla MFW Baltica, Baltica 2+ i stref buforowych (RFI)

PGE Baltica z PGE Polskiej Grupy Energetycznej rozpoczyna wstępne konsultacje rynkowe (RFI) dotyczące wykonania dokumentacji środowiskowej na potrzeby morskich farm wiatrowych Baltica 2, Baltica 3, Baltica 2+ oraz stref buforowych Baltica 3. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych upływa 16 maja 2024 r.

Jak poinformowała spółka, zapytanie RFI dotyczy:

 • aktualizacji Raportu oceny oddziaływania na środowisko dla morskiej farmy wiatrowej Baltica,
 • udziału w procedurach zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie zmieniającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej Baltica (2 komplety dokumentacji i 2 procedury),
 • wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,
 • wykonania Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko,
 • udziału w procedurze oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla projektu Baltica 2+, a także wsparcie spółki we współpracy z wykonawcami badań środowiskowych (w tym w odbiorze wyników badań) oraz wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, wykonanie Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko,
 • udziału w procedurze oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla stref buforowych MFW Baltica 3,
 • wsparcia zamawiającego we współpracy z wykonawcami badań środowiskowych (w tym w odbiorze wyników badań).

Jak podkreśla PGE Baltica, zapytanie RFI jest przeprowadzane w celu ustalenia zainteresowania realizacją przyszłego zamówienia oraz w celu przygotowania przetargu w celu wyłonienia wykonawcy ww. prac. Planowany termin rozpoczęcia przetargu to 2 kwartał 2024r.

Spółka przewiduje rozpoczęcie prac:

 • nad aktualizacją parametrów technicznych, w tym rozdzielenie parametrów Baltica 2 i Baltica 3, po podpisaniu umowy, tj. w II/III kwartał 2024 r.
 • nad zmianą parametrów Baltica 3 w IV kwartale 2024 r.
 • nad uzyskaniem decyzji środowiskowej dla projektu Baltica 2+ (rozpoczęcie prac nad Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia), po podpisaniu umowy tj. II/III kwartał 2024 r.
 • nad uzyskaniem decyzji środowiskowej dla projektu stref buforowych Baltica 3 (rozpoczęcie prac nad Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia) po podpisaniu umowy tj. II/III kwartał 2024 r.

Zamawiający (Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 sp. z o.o.) zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za poniesione nakłady finansowe i zakres wykonanej pracy przez każdego z uczestników RFI, a także ma prawo odstąpienia od postępowania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i nie ponozą żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.

MFW Baltica

Morska farma wiatrowa Baltica (MFW Baltica) będzie znajdować się w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej ok. 26 km na północ od Łeby. Od zachodu będzie sąsiadować z obszarem Natura 2000 Ławica Słupska. Wskutek przeprowadzonej przez organ oceny oddziaływania na środowisko dla MFW Baltica, w wydanej DŚU z 2020 r., sformułowane zostały zapisy zawężające planowany początkowo przez zamawiającego obszar zabudowy do obszaru na poniższym rysunku. Parametry MFW Baltica określone są w już wydanej decyzji środowiskowej. Parametry wnioskowanych zmian zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy.

Planowane obszary MFW Baltica, Baltica 2+ oraz stref buforowych Baltica 3. Źródło: PGE Baltica

MFW Baltica 2+ jest zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie Ławicy Słupskiej w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej Polski, w bezpośrednim sąsiedztwie MFW Baltica 2 oraz w bliskim sąsiedztwie MFW Baltica 3. Zgodnie z PSZW, obszar planowanej morskiej farmy objęty wnioskiem zajmuje powierzchnię około 17,2 km2 i znajduje się w odległości ok. 32 km od polskiego wybrzeża, z kolei paramety głębokości sięgają zakresu ok. 30 m do ok. 41 m. Korytarz kabli wewnętrznych wyprowadzających moc do morskiej stacji transformatorowej zajmuje powierzchnię około 30 km2.; długość około 22 km, szerokość około 1,4 km i średnią głębokość około 36 m. Dokładne informacje dotyczące lokalizacji korytarza kablowego MFW Baltica 2+ zostaną przekazane do wykonawcy na etapie realizacji zlecenia.

Zamawiający planuje zagospodarowanie terenu do wytwarzania morskiej energii wiatrowej. W obszarze Baltica 2+, będzie znajdować się maksymalnie 17 morskich turbin wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy zainstalowanej do 210 MW.

Oprócz turbin wiatrowych, na tym obszarze Baltica 2+ zostaną umieszczone maksymalnie: 1 podstacja/stacja zbierająca lub platforma kompensacji mocy biernej oraz opcjonalnie 1 stacja pomiarowa i badawcza.

Zamawiający nie dysponuje pełnymi danymi środowiskowymi dla tego obszaru. Zamawiający planuje pozyskać niezbędne dane środowiskowe w toku odrębnej procedury przetargowej.

Turbiny wiatrowe i potencjalne podstacje i/ lub platformy będą opierać się na konstrukcjach nośnych. Ostateczny wybór rodzaju konstrukcji będzie zależał od lokalnych warunków dna morskiego. Obecnie oczekuje się, że będą zastosowane fundamenty monopale i /lub fundamenty kratownicowe, które prawdopodobnie zostaną zainstalowane przez palowanie. Ochrona przed wymywaniem będzie prawdopodobnie konieczna do ochrony integralności fundamentów przez cały okres eksploatacji farmy wiatrowej.

Strefa buforowa Baltica 3 bezpośrednio sąsiaduje z obszarem Baltica 3 i zajmuje powierzchnię ok. 15,7 km2.  Obszar ten powierzchniowo pokrywa się z PSZW wydanym dla projektu Baltica 3. 

Obszar ten został przebadany w ramach kampanii badań środowiskowych i geofizycznych dla projektów Baltica-2 i Baltica-3. Na tym obszarze nie ma dostępnych danych geotechnicznych. Zamawiający planuje pozyskanie zaktualizowanych badań środowiskowych w toku odrębnej procedury przetargowej.

Elektrownie wiatrowe (WTG) mają być połączone za pomocą kabli wewnętrznych (IAC) i wytwarzać energię elektryczną przekazywaną do podstacji morskich znajdujących się na terenie MFW Baltica 3. Przesył energii będzie w technologii prądu zmiennego (AC). Ogniwa światłowodowe będą zintegrowane z kablami lub układane w oddzielnych liniach równolegle do kabli zasilających. Linie kablowe zostaną zakopane w dnie morskim lub, jeżeli nie jest to możliwe, zostaną ułożone bezpośrednio na dnie morskim z trwałą ochroną.

W przedmiotowym obszarze buforów nie zostaną umieszczone: podstacja/stacja zbierająca lub platforma kompensacji mocy biernej lub stacja pomiarowa i badawcza.

Turbiny wiatrowe będą opierać się na konstrukcjach nośnych. Ostateczny wybór rodzaju konstrukcji będzie zależał od lokalnych warunków dna morskiego. Obecnie oczekuje się, że będą używane monopale i /lub fundamenty kratownicowe, które prawdopodobnie zostaną zainstalowane poprzez palowanie. Ochrona przed wymywaniem będzie prawdopodobnie konieczna do ochrony integralności fundamentów przez cały okres eksploatacji farmy wiatrowej.

Informacje dotyczące ostatecznych parametrów technicznych, w tym łączna planowa do zainstalowana moc oraz liczba turbin wiatrowych zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy.

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE Baltica szuka wykonawcy dokumentacji środowiskowej dla MFW Baltica, Baltica 2+ i stref buforowych (RFI)