Wojewoda Pomorski wydał decyzję dot. budowy infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 3

Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 19 września 2023 r. ustalił lokalizację inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej Baltica 3. Dokument dotyczy dokładnie przyłącza telekomunikacyjnego od stacji elektroenergetycznej Choczewo do linii FW Lotnisko – SE Żarnowiec.

Przyłącze telekomunikacyjne od SE Choczewo do Linii FW Lotnisko – SE Żarnowiec będzie realizowane na działkach ewidencyjnych nr: 25/5, 25/6 obręb Kierzkowo oraz 104 i 105/4 obręb Lublewo, w gminie Choczewo.

Projektowana infrastruktura przyłączeniowa umożliwi wyprowadzenia mocy wyprodukowanej
przez MFW Baltica 3 do Krajowego Systemu Energetycznego. Farma wiatrowa zostanie połączona elektroenergetycznymi liniami kablowymi z lądową stacją elektroenergetyczną LSE-3, z której energia elektryczna po transformacji będzie przesyłana mostami szynowymi o napięciu znamionowym 400 kV do projektowanej SE Choczewo. Opisywaną decyzją objęty jest jedynie fragment ww. przedsięwzięcia dotyczący budowy przyłączy telekomunikacyjnych od SE Choczewo do Linii FW Lotnisko – SE Żarnowiec.

Przedmiotowe przyłącza telekomunikacyjne są infrastrukturą towarzyszącą oraz integralną części infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3, niezbędną do jej poprawnego i bezpiecznego
funkcjonowania. W ramach inwestycji planowane jest poprowadzenie dwóch łączników (przyłączy) telekomunikacyjnych pomiędzy budynkiem technologicznym (planowanym do zlokalizowania na terenie projektowanej stacji SE Choczewo – nieobjętym niniejszą decyzją) a istniejącą studnią, znajdującą się na działce stanowiącej obszar kolejowy, wraz z nawiązaniem do istniejącego w niej przyłącza telekomunikacyjnego. Łączniki będą prowadzone dwiema niezależnymi trasami o długości około 800 m w odstępie około 1,5 m.

Zostaw komentarz

Strona główna » Wojewoda Pomorski wydał decyzję dot. budowy infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 3