MI dopuszcza Lloyd’s Register do certyfikacji MFW

Minister Infrastruktury decyzją z dnia 5 czerwca br. upoważnił Lloyds Register Marine do przeprowadzania certyfikacji potwierdzającej spełnianie wymagań w projektach morskich farmach wiatrowych.

Wymagania dla morskich elektrowni wiatrowych są określone w 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Podmiot loyds Register Marine Limited złożył wniosek 4 kwietnia 2023, który został uzupełniony w dniu 18 maja 2023 r.

Decyzja została wydana na podstawie art. 113g ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim w związku z art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na wniosek uznanej organizacji, która posiada akredytację zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065 albo Polską Normą ją zastępującą, upoważnia tę organizację, w drodze decyzji, do wydawania certyfikatów, o których mowa w ust. 1, jeżeli organizacja ta udokumentuje posiadane doświadczenie w zakresie oceny dokumentacji technicznej oraz nadzoru nad budową, przebudową lub eksploatacją morskich farm wiatrowych lub zespołów urządzeń albo sztucznych wysp lub konstrukcji lub innych urządzeń i instalacji zlokalizowanych na morzu.

Minister prowadzi też wykaz uznanych organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów i ogłasza go, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym. Uznane organizacje dotychczas upoważnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej to: Polski Rejestr Statków, Lloyd’s Register, RINA, Bureau Veritas, DNV, American Bureau of Shipping.

Zostaw komentarz

Strona główna » MI dopuszcza Lloyd’s Register do certyfikacji MFW