GDOŚ szuka wykonawcy opracowania wytycznych dla analiz środowiskowych i monitoringów przy budowie offshore wind

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) szuka wykonawcy opracowania pod roboczym tytułem „Wytyczne w zakresie analiz środowiskowych i monitoringów przy budowie morskich farm wiatrowych”. Oferty w ramach zapytania ofertowego można składać do 24 czerwca 2024 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Jak wskazuje GDOŚ , lanowany rozwój morskich farm wiatrowych wymaga precyzyjnego określenia zakresu oraz metodyki oceny wpływu inwestycji na środowisko oraz wskazania adekwatnych działań minimalizujących, kompensujących i monitoringowych w raportach o oddziaływaniu na środowisko, stanowiących podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Celem opracowania jest wskazanie zakresu i metod analiz mających za zadanie ocenę wpływu morskich farm wiatrowych na środowisko, możliwych do zastosowania działań minimalizujących i kompensujących ten wpływ, a także zakresu monitoringów koniecznego na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jak wynika z dokumentacji, zamówienie ma zostać wykonane nie później niż do dnia 21 października 2024 r.

W opracowaniu wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia metodykę oceny zebranych wyników badań środowiska morskiego, przygotowania na ich podstawie adekwatnych działań minimalizujących i kompensujących wpływ inwestycji na środowisko oraz zaprezentowanie zakresu badań monitoringowych na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Metodyka oceny uwzględniać musi m.in. analizę wykonanych badań środowiska morskiego i objąć potencjalne oddziaływanie zarówno podczas budowy, jak i funkcjonowania morskich farm wiatrowych.

W szczególności mają zostać uwzględnione:

  • zmiany warunków hydrogeologicznych i hydromorfologicznych (zmiany wielkości i dynamiki przepływu wody, zmiany kierunku i prędkości prądów morskich, zmiany głębokości i struktury dna, ewentualne przekształcenia linii brzegowej);
  • fizyczne skutki realizacji przedsięwzięć, takie jak m.in. zniszczenie, przekształcenie, fragmentacja lub izolacja siedlisk roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych;
  • wpływ na struktury i procesy ekologiczne, które warunkują prawidłowe funkcjonowanie populacji zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych;
  • wpływ na formy ochrony przyrody położone w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, w szczególności na obszary Natura 2000 oraz na ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z uwzględnieniem zapisów wynikających z istniejących lub projektowanych planów ochrony tych obszarów;
  • prognozowane zmiany parametrów populacji zinwentaryzowanych gatunków fauny (np. wpływ na liczebność w wyniku zwiększonej śmiertelności, zmiana zagęszczenia, struktury);
  • wpływ na miejsca rozrodu, żerowiska, miejsca odpoczynku, szlaki migracji (ciągłość i funkcjonowanie międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych korytarzy);
  • utworzenie bariery ograniczającej lub uniemożliwiającej migrację i dyspersję organizmów, ograniczenia obszaru ich występowania;
  • wpływ na różnorodność biologiczną;
  • wpływ zwiększonej antropopresji.

Źródło: GDOŚ

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » GDOŚ szuka wykonawcy opracowania wytycznych dla analiz środowiskowych i monitoringów przy budowie offshore wind