Baltic Power z pozwoleniem na budowę bazy serwisowej w Łebie

12 grudnia 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał na wniosek spółki Baltic Power decyzję o pozwoleniu na budowę bazy serwisowej (O&M) w Łebie.

Decyzja Nr 189/2023/LH została wydania na wniosek spółki należącej do polskiego Orlenu i kanadyjskiego Northland Power. Decyzja obejmuje inwestycję pn.: „Budowa Bazy O&M na potrzeby Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power”, na terenie działek nr 365/66, 365/76, 365/89, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 220802_1 Łeba, na terenie portu morskiego.

Dla terenu inwestycji obowiązuje: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Łeby dla terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie ul. Jachtowej „Łeba – ul. Jachtowa”, uchwalony
uchwałą NR XXXIX/355/2022 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 31.01.2022 r. oraz uchwalona uchwałą
Nr 263/XLVI/98 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 27.02.1998 r. zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Łeby uchwalonego w dniu 30 września 1994 r.
uchwałą Nr 17/VI/94 Rady Miejskiej w Łebie na obszarze ograniczonym kanałem portowym i ulicą
Turystyczną. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami wymienionych planów miejscowych.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę budynku biurowo-magazynowego (B1),
 • budowę kontenerowego budynku portierni (B2),
 • przebudowę Nabrzeża Słowińskiego wraz z wyposażeniem oraz wykonanie prac czerpalnych i
  umocnienie dna przy nabrzeżu,
 • budowę wiaty, stanowiącej zadaszenie: miejsca gromadzenia odpadów stałych, przestrzeni
  gospodarczej, parkingu rowerowego (5 stojaków), agregatu prądotwórczego,
 • montaż prefabrykowanego masztu technicznego o wysokości 30 m na potrzeby oświetlenia terenu,
 • budowę urządzeń budowlanych: drogi wewnętrzne i place, stanowisko dźwigu jezdnego, chodniki,
  parkingi, murki z balustradami, ogrodzenie z bramą i furtkami, dźwigi portowe (2 szt.), instalacja
  zewnętrzna kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do kanału portowego, instalacja zewnętrzna
  kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, instalacja zewnętrzna wodociągowa,
  instalacja zewnętrzna gazowa, instalacja zewnętrzna elektroenergetyczna wraz z agregatem
  prądotwórczym do zasilania rezerwowego, instalacja kanalizacji technologicznej w rejonie
  nabrzeża, instalacja zewnętrzna oświetlenia terenu, instalacja zewnętrzna teletechniczna, instalacja
  fotowoltaiczna na dachu budynku biurowo-magazynowego,
 • rozbiórkę budynku gospodarczego G1.

Projektantem jest mgr inż. arch. Krzysztof Walko – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr PO/KK/298/2009 i będący członkiem Pomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP o numerze ewidencyjnym PO-1056.


Zostaw komentarz

Strona główna » Baltic Power z pozwoleniem na budowę bazy serwisowej w Łebie